Co je BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je soubor preventivních opatření (technických, organizačních, výchovných a dalších) s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo je snižovat na minimum. Ke jmenovaným opatřením mj. patří: provádění školení BOZP, zajišťování pracovnělékařských prohlídek, bezpečnostní značení, zajišťování kolektivní ochrany zaměstnanců, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na hodnocení rizik práce a pracovního prostředí aj.

Pro pojem "bezpečnost a ochrana zdraví při práci" používáme zkratku BOZP.

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, je povinností ZAMĚSTNAVATELE. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje i na všechny další fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Na zajišťování BOZP se vedle zaměstnavatele podílejí jak zaměstnanci, tak jiné fyzické nebo právnické osoby (např. subdodavatelé z řad OSVČ, v odvětví stavebnictví také zhotovitel stavby), přičemž s přihlédnutím ke stavebnictví:

ZAMĚSTNANEC

  • Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí (více viz Práva a povinnosti zaměstnanců a další praktické rady v jiné části tohoto webu).
  • Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.

JINÁ FYZICKÁ OSOBA (subdodavatel/OSVČ)

  • Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi BOZP na staveništi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem.
  • Jiná osoba je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora BOZP na staveništi.
  • Jiná osoba je povinna používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.
  • Jiná osoba nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

V prostředí stavenišť má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci také ZHOTOVITEL STAVBY, a to předcházením ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s jeho vědomím mohou (smějí) zdržovat na staveništi, vč. osob, které tam pracují (subdodavatelé/OSVČ nebo zaměstnanci subdodavatele).

Více o BOZP, jak ji zajistit a aktivně se na jejím zajištění podílet viz také úvodní stránku tohoto webu.
Více k přístupu zaměstnance, OSVČ a zaměstnavatele k BOZP v oddílu Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí.