Stavebnictví

Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí

Kdo je zaměstnanec?

Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Podle zákoníku práce jsou základním pracovněprávním vztahem pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovněprávní vztah uzavírají zaměstnanec a zaměstnavatel - viz Mladý podnikatel (zaměstnavatel).
Více k trhu práce, hledání zaměstnání a vytvoření pracovněprávního vztahu a k povinnostem plynoucím z uzavření pracovní smlouvy.

Co se od zaměstnance očekává z pohledu BOZP?

 • Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.
 • Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
 • Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

V prostředí staveb a stavenišť to zejm. znamená, že zaměstnanec:

 • musí být proškolen v oblasti BOZP a požární ochrany (PO),
 • smí vykonávat jen takovou práci, pro kterou byl proškolen z hlediska BOZP a PO, a pro kterou má zdravotní a odbornou způsobilost,
 • musí dbát pokynů nadřízených (mistr, jiný vedoucí pracovník),
 • musí respektovat všechna opatření zaměstnavatele představující kolektivní ochranu zaměstnanců na pracovišti (na stavbě /staveništi zejm., zábrany proti vstupu, ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže, lešení, záchytná lešení, záchytné sítě event. další zábrany proti pádu z výšky),
 • musí používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), a to jen ty přidělené, nepoškozené a funkční, tyto OOPP smí používat jen pro práce, pro které jsou určeny, odkládat je na místech k tomu určených a zajišťovat jejich drobnou denní údržbu a čištění,
 • nesmí riskovat a ohrožovat zdraví své ani spolupracovníků,
 • musí používat správné nářadí a nástroje, a tyto pracovní pomůcky používat v souladu s návodem výrobce.
 • stroje a mechanismy může obsluhovat jen v souladu s návodem výrobce a musí mít pro jejich obsluhu příslušnou odbornou způsobilost,
 • nesmí zasahovat do rozvodů elektrické energie, pokud k tomu nemá zvláštní oprávnění (odbornou způsobilost v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • nesmí pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Více k právům a povinnostem zaměstnanců z pohledu BOZP viz zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Co dělat, nebo naopak nedělat, aby práce na stavbě/staveništi byla bezpečná?
Pokyny pro bezpečnou práci:

ZEDNÍK

Zednické práce jsou vykonávány venku, ale i ve vnitřních prostorách budov, a to v úrovni podlahy, často také ve výškách, a to na dočasných stavebních konstrukcích, pomocných lešení nebo žebřících. Práce je často vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami. K nejčastěji používaným pracovním pomůckám zedníka patří ruční nářadí (ruční pila, kladiva, zednické lžíce, zednické naběračky, špachtle, škrabáky, štětky, hladítka), elektrické ruční nářadí (elektrické míchadlo, přímá pila, úhlová bruska, vrtačka), stavební kolečko.

Zedníky pracující na stavbách/staveništích nejvíce ohrožují tyto práce, rizika a faktory pracovního prostředí: terén, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, přemisťované předměty a materiály, padající předměty, odletující částice, stavební stroje a mechanismy, hluk, fyzická zátěž, nevhodná/vnucená pracovní poloha, elektřina, nebezpečné páry, plyny, kapaliny a pevné látky, a při práci ve venkovním prostředí povětrnostní podmínky ad.

Provádění prací ve výškách (a nad volnou hloubkou)
 • Práci ve výškách smí vykonávat pouze osoba, která absolvovala příslušné školení (školení BOZP pro práci ve výškách), a jejíž odborná způsobilost nepozbyla uplynutím jednoho roku platnosti.
 • Před zahájením práce v místech ležících ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, je nutno provést zajištění proti pádu. Ochrana proti pádu se musí zajistit přednostně pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí, systémy dočasné ochrany volného okraje, zábrany, poklopy, záchytné konstrukce, záchytné sítě, lešení nebo pracovní plošiny).
 • V případě, že nelze použít prostředky kolektivní ochrany, nebo jejich použití není účelné, musí být práce ve výškách zajištěna OOPP proti pádu sestavenými ve vhodném systému ochrany proti pádu dle ČSN EN 363. Nelze-li pád vyloučit je nutno jej bezpečně zachytit nebo utlumit, a sice sestavením OOPP proti pádu v systému zachycení pádu, který obsahuje celotělový zachycovací postroj s příslušenstvím (tlumič pádu nebo zachycovač pádu) a kotvící prvky. Místo kotvení musí být dostatečně odolné ve směru pádu (např. 12 kN pro kotvící zařízení dle ČSN EN 795) a podle možností je nutno přednostně volit místo kotvení nad úrovní hlavy pracovníka. Je nutno uvažovat kyvadlový efekt při pádu a plánovat bezpečné a včasné vyproštění pracovníka, jehož pád byl zachycen.
 • Před zahájením prací ve výškách musí být pod pracovištěm zajištěn prostor ohrožený pádem předmětů, materiálu nebo osob. Zajištění se provádí vymezením ohroženého prostoru zábradlím nebo zábranou o výšce min. 1,1 m, dozorem, vyloučením provozu nebo konstrukcí ochrany proti pádu osob a předmětů osazené v úrovní místa práce ve výškách. Šířka ohroženého prostoru se určuje podle výšky práce ve výškách, při výšce do 10 m je šířka nejméně 1,5 m, při výšce do 20 m je šířka nejméně 2 m, při výšce do 30 m je šířka nejméně 2,5 m, u vyšších pracovišť je šířka ohroženého prostoru rovna nejméně 1/10 výšky pracoviště.
 • Lešení lze montovat, demontovat nebo přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž a osobami, které jsou k tomu odborně způsobilé. O předání lešení do užívání musí být vyhotoven zápis potvrzující provedení odborné prohlídky o kompletnosti lešení. Lešení musí mít vždy pevné podlahy bez otvorů, které jsou odolné proti posunutí. Lešení musí být vždy vybaveno zábradlím skládající se z horní tyče / madla ve výšce nejméně 1,0 m, střední tyče proti propadnutí a zarážky u podlahy o výšce 15 cm.
 • Žebřík smí být používán při pracovní činnosti, pokud je jeho použití opodstatněné a účelné. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Na žebříku smí pracovník pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

Zakázané práce:

 • Pracovat ve výškách v blízkosti otvorů v obou směrech větších než 25 cm a v blízkosti volných okrajů pracovišť bez zajištění kolektivní ochranou proti pádu nebo bez použití OOPP proti pádu.
 • Provádět práce ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy musí být práce přerušena.
 • Shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu. V případě, kdy lze místo dopadu předpokládat, je nutné místo dopadu zabezpečit proti vstupu osob.
 • Pohybovat se po nestabilních konstrukcích a plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení.
 • Používat technicky nezpůsobilé nebo poškozené žebříky.
 • Používat při práci na žebříku vibrační nářadí nebo jiné nebezpečné nástroje (např. přenosné řetězové pily, pneumatické nářadí, vrtačky apod.).
 • Upravovat svévolně lešení, demontovat jeho zábradlí nebo podlahy, příp. zasahovat do jeho nosných prvků a snižovat tak stabilitu.
Pohyb po staveništi
 • Používat vhodnou pracovní obuv s ochrannými vlastnostmi (např. protiskluzové, proti probodnutí ostrými předměty, proti pádu předmětů apod.).
 • Udržovat volné pěší i pojezdové komunikace – neumisťovat stavební materiál, pohyblivé vodiče el. zařízení a nářadí, pomůcky atd. na místa, kde lze o ně zakopnout, anebo kde mohou způsobit zranění osob (např. volně ložená prkna s trčícími hřebíky).
 • Zajistit volné okraje výkopů, jam nebo prohlubní zábradlím, zřídit přechodové lávky a můstky, překrýt nebezpeční otvory dostatečně únosnými poklopy tak, aby nemohlo dojít k pádu osob.
 • Používat oděvy a doplňky s vysokou viditelností z reflexních materiálů.
 • Dodržovat bezpečnostní značení a pokyny udělené přímým nadřízeným zaměstnancem nebo stavbyvedoucím.

Zakázané práce:

 • Vstupovat na komunikace nebo do prostor se zákazem vstupu nepovolaných osob.
 • Pohybovat se v prostoru ohroženého činností stroje (tj. maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 metry).
 • Umožnit vstup cizích osob (např. návštěvy) na staveniště, příp. ponechat je na staveništi bez dozoru.
Práce s ručním a elektrickým nářadím
 • Pro danou pracovní činnost musí být použito vhodné a nepoškozené nářadí, před každým jeho použitím je nutno jej zkontrolovat. Poškozené nářadí musí být ihned opraveno nebo vyměněno.
 • Používat nářadí pouze k účelům a způsobem, pro které jsou určeny výrobcem; provádět jeho pravidelnou kontrolu, údržbu a revize ve stanovených lhůtách.
 • Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění a musejí být čisté a bez mastnoty.
 • V případě práce s nářadím, při jehož činnosti dochází k odletu částic (např. ruční brusky, vrtačky, vzduchové pistole aj.), je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého pracovního prostoru. V opačném případě musí být práce přerušeny.
 • Elektrická zařízení musí mít ochranu proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem), proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých částech (například obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích).
 • Používat přidělené OOPP, např. ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečími spojenými s jednotlivými pracemi. V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu.
 • Nářadí a materiál používaný při práci ve výškách je nutno po použití bezpečně ukotvit nebo uložit proti pádu z volných okrajů pracoviště.

Zakázané práce:

 • Zacházet s nářadím hrubě a nešetrně (např. s ním házet, manipulovat s ním tahem za přívodní elektrický kabel, přetěžovat je apod.).
 • Používat poškozené nářadí (poškozené rukojeti, pracovní nástroje, kryty, izolace apod.).
 • Používat nářadí k účelům, pro které nebylo navrženo, konstruováno nebo dimenzováno.
 • Pracovat s nářadím, které nesplňuje podmínky pro použití v prostředí, kde je nebezpečí vznícení plynu, par nebo výbušného prachu.

STAVEBNÍ DĚLNÍK

Práce stavebního dělníka může být v rámci stavby/staveniště vykonávána ve výšce, nad volnou hloubkou, v podzemí, nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život. Práce je často vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami. Na pracovišti se používají pohyblivé stavební stroje a mechanizace, dopravní prostředky, vyhrazená technická zařízení i ruční nástroje a nářadí. Pěší i pojezdové komunikace na staveništi bývají mnohdy nezpevněné a nerovné. Práce se může uskutečňovat také ve výkopech, kde hrozí sesutí zeminy nebo v případě bouracích prací, hrozí zřícení stavebních konstrukcí. Při některých pracovních činnostech se na staveništích může používat otevřený oheň, elektrický oblouk, stlačené plyny, tlaková voda, nátěrové hmoty apod.

Osoby pracující na stavbách/staveništích nejvíce ohrožují tyto práce, rizika a faktory pracovního prostředí: terén, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, přemisťované předměty a materiály, padající předměty, odletující částice, stavební stroje a mechanismy, hluk, práce s vibrujícími nástroji, fyzická zátěž, elektřina, nebezpečné páry, plyny, kapaliny a pevné látky, zejm. pak azbest, klimatické a povětrnostní podmínky ad.

Pohyb po pracovišti (staveništi)
 • Používání vhodné pracovní obuvi.
 • Odstranění komunikačních překážek (např. stavební materiál, kabely el. vedení, volně položené nářadí, pomůcky), o které lze zakopnout, které mohou způsobit zranění osob (volně ložená prkna s hřebíky), nebo které mohou ztížit únik osob v případě vzniku mimořádné události.
 • Vymezení komunikací vhodných pro chůzi po staveništi (nejlépe odděleně od komunikací vymezených pro pohyb stavebních strojů), určení a zřízení vstupů na stavbu, přístupových cest, chodníků, včetně
  jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí.
 • Zajištění dostatečného osvětlení pracovišť v noci a za snížené viditelnosti.
 • Zajištění volných okrajů výkopů, jam nebo prohlubní proti pádu osob zábradlím, zřízením přechodových lávek a můstků, překrytí nebezpečných otvorů dostatečně únosnými poklopy nebo přikrytím.
 • Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť (omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu).
 • Používání oděvů a doplňků s vysokou viditelností z retroreflexních materiálů ( je důležité být viděn).
 • Respektovat bezpečnostní značení a pokyny udělené zaměstnavatelem pro bezpečný pohyb po staveništi.

Je zakázáno:

 • Vstupovat na dopravní cesty nebo do prostor se zákazem vstupu.
 • Pohybovat se v těsné blízkosti volných okrajů střech, výkopů, prohlubní, jam, nebezpečných otvorů.
 • Pohybovat se v prostoru ohroženého činností stroje (tj. maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 metry).
 • Vstupovat na konstrukce o nízké nebo nejisté únosnosti.
 • Pohybovat se po terénu v jiné, než zaměstnavatelem určené obuvi nebo bez oděvu s vysokou viditelností z retroreflexního materiálu, pokud byl zaměstnanci přidělen.
 • Vstupovat na komunikace nebo do koridorů určených pouze pro pohyb stavebních strojů (např. za účelem krácení si cesty po staveništi apod.).
Práce ve výšce a na žebříku
 • Zajištění práce ve výšce nad 1,5 metru přednostně prostředky kolektivní ochrany (technické konstrukce), anebo prostředky osobní ochrany (osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu).
 • Při práci na střechách a obdobných konstrukcích důsledně vyhodnotit nebezpečí propadnutí a sklouznutí. Proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, přijímá zaměstnavatel adekvátní opatření. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.
 • Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit.
 • Žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí.
 • Udržovat žebříky v řádném technickém stavu a poškozené žebříky odstranit z pracoviště.

Je zakázáno:

 • Pracovat ve výšce za nepříznivé povětrnostní situace (bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 apod.).
 • Shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.
 • Při používání žebříků neprovádět práce zakázané:
  – používat poškozené žebříky;
  – pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osob současně;
  – nebezpečně a nadměrně se vyklánět (vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku;
  – vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
  – pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce
Používání strojů, technických zařízení a nářadí
 • Pracovat s technickými zařízeními (stavební stroje, dopravní prostředky, el. nářadí) smí pouze pověřené osoby zdravotně a odborně způsobilé.
 • Pro práci lze používat pouze zařízení v nezávadném stavu (poškozené nesmí být používáno).
 • Provozovatel musí zařízení podrobovat pravidelným kontrolám, údržbě a revizím a vést stanovenou průvodní a provozní dokumentaci.
 • Zařízení používat pouze k účelům a způsobem stanoveným výrobcem.
 • Provozovatel musí přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno použití zařízení nepovolanou osobou.
 • Úchopové části jako jsou madla, rukojeti nářadí apod. musí být čisté, suché a bez zjevného poškození.
 • Při práci s technickým zařízením nebo ručním nářadím dodržovat zejména návody k používání od výrobce a dále zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy a zásady bezpečné práce. Při práci s technickým zařízením nebo ručním nářadím způsobujícím hluk nebo vibrace dodržovat dobu práce a odpočinku, stanovenou právními předpisy.
 • Tam, kde to povaha rizik vyžaduje, musí být zaměstnancům poskytnuty potřebné OOPP a kontrolováno jejich používání.

Je zakázáno:

 • Pracovat se strojem nebo technickým zařízením bez zajištění ohroženého prostoru.
 • Odstavovat stroje nebo dopravní prostředky na místech, kde zasahují do komunikací nebo je ohrožena jejich stabilita.
 • Pracovat se zařízením, které je poškozené nebo není vybaveno bezpečnostními prvky (např. ochrannými kryty).
 • Házet s nářadím a jiné hrubé zacházení, které by mohlo vést k jejímu poškození.
 • Nedodržovat stanovené technologické nebo pracovní postupy a při práci (tzv. improvizovat).

Pokyny pro bezpečnou práci byly zpracovány s využitím zdrojů:
Karta BOZP pro profesi: Zedník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 11, s. 15-18.
Karta BOZP pro profesi: Stavební dělník. Bezpečnost a hygiena práce, 2015, č. 4, s. 15-18.

Kdo je OSVČ?

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná. Jde o fyzicky podnikající osobu, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla minimálně věku 15 let.

Podle českých zákonů je za OSVČ považován ten:

 • kdo vykonává samostatnou výdělečnou činnost na základě oprávnění k výkonu takové činnosti (živnostenský list, licence, apod.) nebo
 • spolupracuje při výkonu takové samostatné činnosti; do této kategorie patří také členové rodiny, kteří se podílejí na provozu rodinného podniku.

Často osobě samostatně výdělečně činné říkáme živnostník.

OSVČ/živnostníci bez zaměstnanců mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě, ale přesto nejsou zbaveny povinnosti dodržovat požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů, především zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené informace jsou určeny výhradně OSVČ/živnostníkovi bez zaměstnanců.

Pokud OSVČ/živnostník bude zaměstnávat formou pracovněprávního vztahu další osoby, stává se zaměstnavatelem. Pro OSVČ se zaměstnanci platí v oblasti BOZP stejné povinnosti jako pro zaměstnavatele. OSVČ zaměstnávající zaměstnance je povinna plnit stejné požadavky vyplývající z platných právních předpisů, jako kterýkoliv jiný zaměstnavatel. Podmínky zajišťování BOZP pro ně vyplývají především ze zákoníku práce, ze zákona č. 309/2006 Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud budete jako OSVČ někoho zaměstnávat v pracovněprávním vztahu, seznamte se s tím, co se od vás jako od zaměstnavatele očekává z pohledu BOZP v kategorii Mladý podnikatel (zaměstnavatel).
Více k zahájení podnikání a vykonávání živnostenské/podnikatelské činnosti.

Co je typické pro práci OSVČ?

OSVČ vykonává práci na vlastní riziko a odpovědnost. Práci vykonává vlastními pracovními nástroji a za použití vlastních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Sám si platí zdravotní a sociální pojištění. Nemá zákonnou povinnost sjednávat si úrazové pojištění, jeho sjednání je čistě na dobrovolné bázi (úrazové pojištění občana u jím zvoleného pojišťovacího subjektu). Postup v případě úrazu, který se stal OSVČ v souvislosti s prací, se pak řídí příslušnými smluvními podmínkami (pojistná smlouva).

Co se od OSVČ očekává z pohledu BOZP?

OSVČ, které se na stavbě podílejí jako subdodavatelé (zedníci, tesaři, pokrývači, elektrikáři, ...), jsou povinny dodržovat předpisy BOZP určené pro danou stavbu. Při práci na staveništi, kde působí koordinátor BOZP, se OSVČ řídí pokyny této osoby. Úkolem koordinátora BOZP je bránit kolizím jednotlivých dodavatelů z pohledu BOZP.

Od OSVČ se očekává, že při práci na stavbě nebo staveništi bude:

 • v dobrém zdravotním stavu, aby mohl trvale i momentálně danou práci vykonávat, aniž by ohrozil sebe nebo další osoby pohybující se na pracovišti;
 • pro svou práci splňovat potřebné odborné předpoklady,
 • respektovat všechna opatření a pokyny zhotovitele stavby, s nimiž se před vstupem na pracoviště/staveniště a zahájením práce seznámí;
 • používat prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců a dalších osob pohybujících se na pracovišti (na stavbě/staveništi zejm., zábrany proti vstupu, ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže, lešení, záchytná lešení, záchytné sítě event. další zábrany proti pádu z výšky);
 • tam, kde to povaha rizik vyžaduje, používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), a to jen nepoškozené a funkční, tyto OOPP smí používat jen pro práce, pro které jsou určeny, a zajišťovat jejich drobnou denní údržbu a čištění;
 • pokud je práce vykonávána na staveništi, kde působí koordinátor BOZP při práci na staveništi, používá OSVČ prostředky kolektivní ochrany i OOPP podle pokynu koordinátora;
 • používat správné nářadí a nástroje, a tyto pracovní pomůcky používat v souladu s návodem výrobce;
 • stroje a mechanismy obsluhovat v souladu s návodem výrobce a bude mít pro jejich obsluhu příslušnou odbornou způsobilost;
 • dbát na svou bezpečnost i na bezpečnost ostatních osob pracujících nebo se pohybujících na pracovišti/staveništi.

Při práci na živnostenský list OSVČ povede dokumentaci BOZP. Více se lze o dokumentaci BOZP dozvědět zde.

Naopak se očekává, že OSVČ nebude:

 • riskovat a ohrožovat zdraví své ani dalších osob pohybujících se na pracovišti (na stavbě/staveništi),
 • neoprávněně zasahovat do rozvodů elektrické energie.

Co dělat, nebo naopak nedělat, aby práce na stavbě/staveništi byla bezpečná?
Pokyny pro bezpečnou práci:

ZEDNÍK

Zednické práce jsou vykonávány venku, ale i ve vnitřních prostorách budov, a to v úrovni podlahy, často také ve výškách, a to na dočasných stavebních konstrukcích, pomocných lešení nebo žebřících. Práce je často vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami. K nejčastěji používaným pracovním pomůckám zedníka patří ruční nářadí (ruční pila, kladiva, zednické lžíce, zednické naběračky, špachtle, škrabáky, štětky, hladítka), elektrické ruční nářadí (elektrické míchadlo, přímá pila, úhlová bruska, vrtačka), stavební kolečko.

Zedníky pracující na stavbách/staveništích nejvíce ohrožují tyto práce, rizika a faktory pracovního prostředí: terén, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, přemisťované předměty a materiály, padající předměty, odletující částice, stavební stroje a mechanismy, hluk, fyzická zátěž, nevhodná/vnucená pracovní poloha, elektřina, nebezpečné páry, plyny, kapaliny a pevné látky, a při práci ve venkovním prostředí povětrnostní podmínky ad.

Provádění prací ve výškách (a nad volnou hloubkou)
 • Práci ve výškách smí vykonávat pouze osoba, která absolvovala příslušné školení (školení BOZP pro práci ve výškách), a jejíž odborná způsobilost nepozbyla uplynutím jednoho roku platnosti.
 • Před zahájením práce v místech ležících ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m, je nutno provést zajištění proti pádu. Ochrana proti pádu se musí zajistit přednostně pomocí technické konstrukce (ochranná zábradlí, systémy dočasné ochrany volného okraje, zábrany, poklopy, záchytné konstrukce, záchytné sítě, lešení nebo pracovní plošiny).
 • V případě, že nelze použít prostředky kolektivní ochrany, nebo jejich použití není účelné, musí být práce ve výškách zajištěna OOPP proti pádu sestavenými ve vhodném systému ochrany proti pádu dle ČSN EN 363. Nelze-li pád vyloučit je nutno jej bezpečně zachytit nebo utlumit, a sice sestavením OOPP proti pádu v systému zachycení pádu, který obsahuje celotělový zachycovací postroj s příslušenstvím (tlumič pádu nebo zachycovač pádu) a kotvící prvky. Místo kotvení musí být dostatečně odolné ve směru pádu (např. 12 kN pro kotvící zařízení dle ČSN EN 795) a podle možností je nutno přednostně volit místo kotvení nad úrovní hlavy pracovníka. Je nutno uvažovat kyvadlový efekt při pádu a plánovat bezpečné a včasné vyproštění pracovníka, jehož pád byl zachycen.
 • Před zahájením prací ve výškách musí být pod pracovištěm zajištěn prostor ohrožený pádem předmětů, materiálu nebo osob. Zajištění se provádí vymezením ohroženého prostoru zábradlím nebo zábranou o výšce min. 1,1 m, dozorem, vyloučením provozu nebo konstrukcí ochrany proti pádu osob a předmětů osazené v úrovní místa práce ve výškách. Šířka ohroženého prostoru se určuje podle výšky práce ve výškách, při výšce do 10 m je šířka nejméně 1,5 m, při výšce do 20 m je šířka nejméně 2 m, při výšce do 30 m je šířka nejméně 2,5 m, u vyšších pracovišť je šířka ohroženého prostoru rovna nejméně 1/10 výšky pracoviště.
 • Lešení lze montovat, demontovat nebo přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž a osobami, které jsou k tomu odborně způsobilé. O předání lešení do užívání musí být vyhotoven zápis potvrzující provedení odborné prohlídky o kompletnosti lešení. Lešení musí mít vždy pevné podlahy bez otvorů, které jsou odolné proti posunutí. Lešení musí být vždy vybaveno zábradlím skládající se z horní tyče / madla ve výšce nejméně 1,0 m, střední tyče proti propadnutí a zarážky u podlahy o výšce 15 cm.
 • Žebřík smí být používán při pracovní činnosti, pokud je jeho použití opodstatněné a účelné. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Na žebříku smí pracovník pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

Zakázané práce:

 • Pracovat ve výškách v blízkosti otvorů v obou směrech větších než 25 cm a v blízkosti volných okrajů pracovišť bez zajištění kolektivní ochranou proti pádu nebo bez použití OOPP proti pádu.
 • Provádět práce ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy musí být práce přerušena.
 • Shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu. V případě, kdy lze místo dopadu předpokládat, je nutné místo dopadu zabezpečit proti vstupu osob.
 • Pohybovat se po nestabilních konstrukcích a plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení bezpečné proti prolomení.
 • Používat technicky nezpůsobilé nebo poškozené žebříky.
 • Používat při práci na žebříku vibrační nářadí nebo jiné nebezpečné nástroje (např. přenosné řetězové pily, pneumatické nářadí, vrtačky apod.).
 • Upravovat svévolně lešení, demontovat jeho zábradlí nebo podlahy, příp. zasahovat do jeho nosných prvků a snižovat tak stabilitu.
Pohyb po staveništi
 • Používat vhodnou pracovní obuv s ochrannými vlastnostmi (např. protiskluzové, proti probodnutí ostrými předměty, proti pádu předmětů apod.).
 • Udržovat volné pěší i pojezdové komunikace – neumisťovat stavební materiál, pohyblivé vodiče el. zařízení a nářadí, pomůcky atd. na místa, kde lze o ně zakopnout, anebo kde mohou způsobit zranění osob (např. volně ložená prkna s trčícími hřebíky).
 • Zajistit volné okraje výkopů, jam nebo prohlubní zábradlím, zřídit přechodové lávky a můstky, překrýt nebezpeční otvory dostatečně únosnými poklopy tak, aby nemohlo dojít k pádu osob.
 • Používat oděvy a doplňky s vysokou viditelností z reflexních materiálů.
 • Dodržovat bezpečnostní značení a pokyny udělené přímým nadřízeným zaměstnancem nebo stavbyvedoucím.

Zakázané práce:

 • Vstupovat na komunikace nebo do prostor se zákazem vstupu nepovolaných osob.
 • Pohybovat se v prostoru ohroženého činností stroje (tj. maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 metry).
 • Umožnit vstup cizích osob (např. návštěvy) na staveniště, příp. ponechat je na staveništi bez dozoru.
Práce s ručním a elektrickým nářadím
 • Pro danou pracovní činnost musí být použito vhodné a nepoškozené nářadí, před každým jeho použitím je nutno jej zkontrolovat. Poškozené nářadí musí být ihned opraveno nebo vyměněno.
 • Používat nářadí pouze k účelům a způsobem, pro které jsou určeny výrobcem; provádět jeho pravidelnou kontrolu, údržbu a revize ve stanovených lhůtách.
 • Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění a musejí být čisté a bez mastnoty.
 • V případě práce s nářadím, při jehož činnosti dochází k odletu částic (např. ruční brusky, vrtačky, vzduchové pistole aj.), je nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého pracovního prostoru. V opačném případě musí být práce přerušeny.
 • Elektrická zařízení musí mít ochranu proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem), proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých částech (například obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích).
 • Používat vhodné OOPP (podle povahy rizika), např. ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečími spojenými s jednotlivými pracemi. V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu.
 • Nářadí a materiál používaný při práci ve výškách je nutno po použití bezpečně ukotvit nebo uložit proti pádu z volných okrajů pracoviště.

Zakázané práce:

 • Zacházet s nářadím hrubě a nešetrně (např. s ním házet, manipulovat s ním tahem za přívodní elektrický kabel, přetěžovat je apod.).
 • Používat poškozené nářadí (poškozené rukojeti, pracovní nástroje, kryty, izolace apod.).
 • Používat nářadí k účelům, pro které nebylo navrženo, konstruováno nebo dimenzováno.
 • Pracovat s nářadím, které nesplňuje podmínky pro použití v prostředí, kde je nebezpečí vznícení plynu, par nebo výbušného prachu.

STAVEBNÍ DĚLNÍK

Práce stavebního dělníka může být v rámci stavby/staveniště vykonávána ve výšce, nad volnou hloubkou, v podzemí, nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život. Práce je často vykonávána v prostředí se ztíženými pracovními podmínkami. Na pracovišti se používají pohyblivé stavební stroje a mechanizace, dopravní prostředky, vyhrazená technická zařízení i ruční nástroje a nářadí. Pěší i pojezdové komunikace na staveništi bývají mnohdy nezpevněné a nerovné. Práce se může uskutečňovat také ve výkopech, kde hrozí sesutí zeminy nebo v případě bouracích prací, hrozí zřícení stavebních konstrukcí. Při některých pracovních činnostech se na staveništích může používat otevřený oheň, elektrický oblouk, stlačené plyny, tlaková voda, nátěrové hmoty apod.

Osoby pracující na stavbách/staveništích nejvíce ohrožují tyto práce, rizika a faktory pracovního prostředí: terén, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, přemisťované předměty a materiály, padající předměty, odletující částice, stavební stroje a mechanismy, hluk, práce s vibrujícími nástroji, fyzická zátěž, elektřina, nebezpečné páry, plyny, kapaliny a pevné látky, zejm. pak azbest, klimatické a povětrnostní podmínky ad.

Pohyb po pracovišti (staveništi)
 • Používání vhodné pracovní obuvi.
 • Odstranění komunikačních překážek (např. stavební materiál, kabely el. vedení, volně položené nářadí, pomůcky), o které lze zakopnout, které mohou způsobit zranění osob (volně ložená prkna s hřebíky), nebo které mohou ztížit únik osob v případě vzniku mimořádné události.
 • Vymezení komunikací vhodných pro chůzi po staveništi (nejlépe odděleně od komunikací vymezených pro pohyb stavebních strojů), určení a zřízení vstupů na stavbu, přístupových cest, chodníků, včetně
  jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí.
 • Zajištění dostatečného osvětlení pracovišť v noci a za snížené viditelnosti.
 • Zajištění volných okrajů výkopů, jam nebo prohlubní proti pádu osob zábradlím, zřízením přechodových lávek a můstků, překrytí nebezpečných otvorů dostatečně únosnými poklopy nebo přikrytím.
 • Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť (omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu).
 • Používání oděvů a doplňků s vysokou viditelností z retroreflexních materiálů ( je důležité být viděn).
 • Respektovat bezpečnostní značení a pokyny pro bezpečný pohyb po staveništi vydané zhotovitelem stavby.

Je zakázáno:

 • Vstupovat na dopravní cesty nebo do prostor se zákazem vstupu.
 • Pohybovat se v těsné blízkosti volných okrajů střech, výkopů, prohlubní, jam, nebezpečných otvorů.
 • Pohybovat se v prostoru ohroženého činností stroje (tj. maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 metry).
 • Vstupovat na konstrukce o nízké nebo nejisté únosnosti.
 • Pohybovat se po terénu v jiné, než zaměstnavatelem určené obuvi nebo bez oděvu s vysokou viditelností z retroreflexního materiálu, pokud byl zaměstnanci přidělen.
 • Vstupovat na komunikace nebo do koridorů určených pouze pro pohyb stavebních strojů (např. za účelem krácení si cesty po staveništi apod.).
Práce ve výšce a na žebříku
 • Zajištění práce ve výšce nad 1,5 metru přednostně prostředky kolektivní ochrany (technické konstrukce), anebo prostředky osobní ochrany (osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu).
 • Při práci na střechách a obdobných konstrukcích důsledně vyhodnotit nebezpečí propadnutí a sklouznutí. Proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, přijímá zaměstnavatel adekvátní opatření. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.
 • Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit.
 • Žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí.
 • Udržovat žebříky v řádném technickém stavu a poškozené žebříky odstranit z pracoviště.

Je zakázáno:

 • Pracovat ve výšce za nepříznivé povětrnostní situace (bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 apod.).
 • Shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.
 • Při používání žebříků neprovádět práce zakázané:
  – používat poškozené žebříky;
  – pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osob současně;
  – nebezpečně a nadměrně se vyklánět (vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku;
  – vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg;
  – pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce
Používání strojů, technických zařízení a nářadí
 • Pracovat s technickými zařízeními (stavební stroje, dopravní prostředky, el. nářadí) smí pouze pověřené osoby zdravotně a odborně způsobilé.
 • Pro práci lze používat pouze zařízení v nezávadném stavu (poškozené nesmí být používáno).
 • Provozovatel musí zařízení podrobovat pravidelným kontrolám, údržbě a revizím a vést stanovenou průvodní a provozní dokumentaci.
 • Zařízení používat pouze k účelům a způsobem stanoveným výrobcem.
 • Provozovatel musí přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno použití zařízení nepovolanou osobou.
 • Úchopové části jako jsou madla, rukojeti nářadí apod. musí být čisté, suché a bez zjevného poškození.
 • Při práci s technickým zařízením nebo ručním nářadím dodržovat zejména návody k používání od výrobce a dále zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy a zásady bezpečné práce. Při práci s technickým zařízením nebo ručním nářadím způsobujícím hluk nebo vibrace dodržovat dobu práce a odpočinku, stanovenou právními předpisy.

Je zakázáno:

 • Pracovat se strojem nebo technickým zařízením bez zajištění ohroženého prostoru.
 • Odstavovat stroje nebo dopravní prostředky na místech, kde zasahují do komunikací nebo je ohrožena jejich stabilita.
 • Pracovat se zařízením, které je poškozené nebo není vybaveno bezpečnostními prvky (např. ochrannými kryty).
 • Házet s nářadím a jiné hrubé zacházení, které by mohlo vést k jejímu poškození.
 • Nedodržovat stanovené technologické nebo pracovní postupy a při práci (tzv. improvizovat).

Pokyny pro bezpečnou práci byly zpracovány s využitím zdrojů:
Karta BOZP pro profesi: Zedník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 11, s. 15-18.
Karta BOZP pro profesi: Stavební dělník. Bezpečnost a hygiena práce, 2015, č. 4, s. 15-18.

 

Kde hledat další informace k provozování živnosti a k BOZP při soukromém podnikání:

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • řada dalších právních předpisů k zajištění BOZP fyzicky podnikajících osob,
 • Karta BOZP pro profesi: Betonář. Bezpečnost a hygiena práce, 2020, č. 7-8, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Pokrývač. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 3, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Lešenář-montážník. Bezpečnost a hygiena práce, 2018, č. 5, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Malíř-lakýrník-natěrač. Bezpečnost a hygiena práce, 2020, č. 9, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Kameník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 10, s. 15-18.

Doporučené publikace na téma BOZP, vč. BOZP ve stavebnictví:

Kdo je zaměstnavatel?

Možná se rozhodnete založit firmu a podnikat. Ať už budete podnikat jako fyzická nebo právnická osoba (malý živnostník, akciová společnost apod.) a budete mít další zaměstnance, stanete se zaměstnavatelem. Zaměstnavatelem je tedy fyzická nebo právnická osoba, pro kterou se jiná fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.
Legální je uzavřít se zájemci o práci pracovněprávní vztah (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce), jinak se dostanete do konfliktu se zákonem. Výjimku mohou mít za přesně daných podmínek rodinní příslušníci. Pracovněprávní vztah ale nikdy nevzniká mezi manžely.
Pro zaměstnavatele, kterým je OSVČ/živnostník, používáme označení podnikatel.

Jak začít podnikat? Podívejte se na přehled potřebných kroků.
Více k zahájení podnikání a vykonávání živnostenské/podnikatelské činnosti.

Co se od zaměstnavatele očekává z pohledu BOZP? Jak má podle právních předpisů přistupovat k BOZP a k rizikům práce a pracovního prostředí?

POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (technických, organizačních, výchovných a dalších) s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo je snižovat na minimum. Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců zajišťuje za pomoci technických, organizačních, výchovných a dalších opatření (mj. školení BOZP, pracovnělékařské prohlídky, bezpečnostní značení, prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky aj.).
Zaměstnavatel  je také povinen kontrolovat dodržování zásad bezpečnosti práce.

V rámci zajišťování BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení nebo pracovních prostředků. Více o dokumentaci BOZP.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se dále vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

 

DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí obecně

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby:

 • prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
 • pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
 • prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
 • únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
 • v prostorách uvedených v bodech výše byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,
 • pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen "zhotovitel") pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen "zadavatel stavby") na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen "staveniště"), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe.

Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

 • udržování pořádku a čistoty na staveništi,
 • uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
 • umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
 • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
 • předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
 • provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
 • splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
 • určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
 • splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
 • uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
 • přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
 • předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,
 • zajištění spolupráce s jinými osobami,
 • předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
 • vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
 • přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
 • dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
Pokyny pro zajištění bezpečnosti při práci a pohybu po pracovišti/staveništi na základě výše uvedených požadavků:
 • Oplocení areálu stavby/staveniště a instalace bezpečnostní značení, zpracování a zveřejnění pokynů k BOZP, vč. seznámení zaměstnanců a dalších osob pohybujících se na staveništi s těmito pokyny (vč. OSVČ).
 • Odstranění komunikačních překážek (např. stavební materiál, kabely el. vedení, volně položené nářadí, pomůcky), o které lze zakopnout, které mohou způsobit zranění osob (volně ložená prkna s hřebíky), nebo které mohou ztížit únik osob v případě vzniku mimořádné události.
 • Vymezení komunikací vhodných pro chůzi po staveništi (nejlépe odděleně od komunikací vymezených pro pohyb stavebních strojů), určení a zřízení vstupů na stavbu, přístupových cest, chodníků, včetně jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí.
 • Zajištění dostatečného osvětlení pracovišť v noci a za snížené viditelnosti.
 • Zajištění volných okrajů výkopů, jam nebo prohlubní proti pádu osob zábradlím, zřízením přechodových lávek a můstků, překrytí nebezpečných otvorů dostatečně únosnými poklopy nebo přikrytím.
 • Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť (omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu).
 • Přidělení OOPP zaměstnancům, stanovení, pro jakou práci jsou určeny a kontrola dodržování jejich používání.

Práce ve výšce a na žebříku

 • Zajistit práce ve výšce nad 1,5 metru přednostně prostředky kolektivní ochrany (technické konstrukce), anebo prostředky osobní ochrany (osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu).
 • Přijímat adekvátních opatření pro práci na střechách a obdobných konstrukcích (riziko pádu osob, propadnutí a sklouznutí), proti sklouznutí zejm. z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů.
 • Prostory, nad kterými se pracuje, bezpečně zajistit proti pádu předmětů.
 • Udržovat žebříky v řádném technickém stavu a poškozené žebříky odstranit z pracoviště.

Stroje, technická a výrobní zařízení a nářadí

 • Za pomoci prostředků kolektivní ochrany učinit opatření, která chrání život a zdraví zaměstnanců při práci se stroji, zařízením a nářadím.
 • Dovolit práci s technickými zařízeními (stavební stroje, dopravní prostředky, el. nářadí) jen pověřeným, proškoleným (odborně způsobilým) a zdravotně způsobilým osobám.
 • Plánovat a realizovat provádění pravidelných kontrol, údržby a revizí (elektrická zařízení, tlaková, plynová, zdvihací, vč, vyhrazených technických zařízení).
 • Vést stanovenou průvodní a provozní dokumentaci - viz též Dokumentace BOZP.
 • Zařízení dovolit používat pouze k účelům a způsobem stanoveným výrobcem a oprávněnými (odborně způsobilými osobami).
 • Přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno použití zařízení nepovolanou osobou.
 • Upřednostnit používání strojů, zařízení a nářadí, které odpovídájí ergonomickým požadavkům, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek.
 • Úchopové části jako jsou madla, rukojeti nářadí apod. udržovat čisté, suché a bez zjevného poškození.
 • Zpracovat pracovní postupy a zásady bezpečné práce pro práci s technickým zařízením nebo ručním nářadím, dohlížet na jejich dodržování. Při práci zaměstnanců s technickým zařízením nebo ručním nářadím způsobujícím hluk nebo vibrace kontrolovat dodržování doby práce a odpočinku, stanovené právními předpisy.
 • Tam, kde to povaha rizik vyžaduje, poskytovat zaměstnancům vhodné OOPP a kontrolovat jejich používání.

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci:

 • nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,
 • nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,
 • byli chráněni proti pádu nebo zřícení,
 • nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,
 • na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,
 • nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ
(opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo jejich snížení na minimum)

Prevence rizik

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a hodnotit rizika.
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Může se jednat o organizační, technická a jiná opatření. Opatření na ochranu zaměstnanců, především kolektivní ochrana, a další organizační, technická a jiná opatření k prevenci rizik (školení BOZP, režim práce a odpočinku, bezpečnostní značení, revize vyhrazených technických a jiných zařízení, údržba strojů a nástrojů, přidělování OOPP, ...).

Prostředky kolektivní ochrany: zábrany vstupu, ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže, lešení, záchytná lešení, záchytné sítě event. další zábrany proti pádu z výšky, aj.

Zajištění úkolů v prevenci rizik se odvíjí od počtu zaměstnanců:

 • do 25 zaměstnanců je může zajišťovat sám zaměstnavatel, má-li k tomu patřičné znalosti,
 • 26 - 500 zaměstnanců zajišťuje úkoly v prevenci rizik sám zaměstnavatel (když je k tomu odborně způsobilý), nebo s pomocí dvou nebo více odborně způsobilých osob (mohou to být zaměstnanci nebo externisté, vždy však držitelé osvědčení o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik),
 • nad 500 zaměstnanců zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik vždy za pomoci jedné nebo více odborně způsobilých osob (mohou to být zaměstnanci nebo externisté, vždy však držitelé osvědčení o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik).
Školení BOZP

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit všem zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a další informace a pokyny k BOZP. V pracovněprávních vztazích se pro ně vžilo označení školení BOZP.
Odpovídající informace a pokyny o BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit i pro dočasně přidělené zaměstnance agenturami práce a pro osoby, které budou na jeho pracovišti dočasně pracovat (subdodavatelské práce, provádění služeb, apod.).
Školení a informování o BOZP se provádí v návaznosti zejména na rizika a opatření vyplývající z charakteru pracovišť, používaných zařízení a činností vykonávaných zaměstnanci.

Školení a informování zaměstnance o BOZP se provádí:

 • při nástupu do práce (vstupní školení),
 • pravidelně (perioda pro opakování školení o BOZP není právními předpisy stanovena, v praxi je doporučováno školení o BOZP opakovat cca 1krát za 2 roky),
 • průběžně při změnách pracovních podmínek (pracovní zařazení, druh práce, nové technologie apod.),
 • mimořádně pro vybrané pracovní činnosti a obsluhu zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví pak stanovují příslušné právní předpisy další požadavky na specifická školení a odbornou způsobilost zaměstnanců - např. školení řidičů, kvalifikace v elektrotechnice, školení obsluhy zdvihacích zařízení, školení obsluhy manipulačních vozíků apod.
Kategorizace prací

V souladu s příslušnými právními předpisy provádí zaměstnavatel kategorizaci prací. Zaměstnance zařazuje do čtyř kategorií podle rizikovosti práce, kterou mají vykonávat, a podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit jejich zdraví.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zaměstnavatel smí zaměstnat jen zdravotně způsobilého zaměstnance. Za tím účelem jej v zákonem stanovených intervalech a v souladu s dalšími požadavky práva vysílá na pracovnělékařské prohlídky:

 • vstupní prohlídku,
 • periodickou prohlídku,
 • mimořádnou prohlídku,
 • výstupní prohlídku,
 • následnou prohlídku.
Bezpečnostní značky, značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.
Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.

Prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik podle zákoníku práce je musí zaměstnavatel přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům osobní ochrany.
Kolektivní ochranou se rozumí prostředky, zejména technického, technologického nebo organizačního charakteru, zajišťující bezpečné pracovní podmínky více zaměstnancům společně. Kolektivní ochrana poskytuje účinnější ochranu než zajištění osobní, chrání všechny pracovníky a umožňuje jim volný pohyb.

Příklady prostředků kolektivní ochrany: odvětrávání pracovišť; poklopy;ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže; zábrany proti vstupu; lešení, záchytná lešení, záchytné sítě, event. další zábrany proti pádu z výšky.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Pokud není možné rizika na pracovišti odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.
OOPP jsou prostředky, jejichž používáním se zaměstnanci chrání před riziky, která by jim mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci (hluk, prach, chemické látky, ...).
Zaměstnancům lze poskytovat jen ty OOPP, jež jsou schváleny a vedeny jako ochranné prostředky (pouze výrobky označené značkou shody „CE“). Poskytování OOPP proto souvisí s úkolem vyhledávat a hodnotit rizika na pracovišti - viz též Pracovní rizikaOchrana před riziky. OOPP nesmí bránit zaměstnanci ve výkonu práce, nesmí ohrožovat jejich zdraví. Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. U speciálních OOPP zajišťuje zaměstnavatel předepsané prohlídky a funkční zkoušky dle zvláštních předpisů (např. u ochranných prostředků k prevenci proti pádu z výšky nebo do volené hloubky).

Příklady prostředků osobní ochrany (s přihlédnutím k prostředí stavenišť): ochranná přilba; ochranná obuv; ochranné brýle; ochranný štít; ochranné rukavice; zátkové nebo mušlové chrániče sluchu; prostředky k prevenci pádů (úplná výstroj k prevenci pádů včetně veškerých nezbytných doplňků, brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii; prostředky pro polohování těla - pracovní polohovací pás); bederní pásy - protektory; ochranný oděv/oblek; prostředky na ochranu dýchacích orgánů (filtry, masky, polomasky); výstražná/reflexní vesta aj.

Za podmínek stanovených provádějícím předpisem k zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům také ochranné nápoje.

Text byl zpracován s využitím zdroje:
Karta BOZP pro profesi: Stavební dělník. Bezpečnost a hygiena práce, 2015, č. 4, s. 15-18.

 

Kde hledat další informace:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • řada dalších právních předpisů, např. viz http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=230,
 • Karta BOZP pro profesi: Zedník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 11, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Betonář. Bezpečnost a hygiena práce, 2020, č. 7-8, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Pokrývač. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 3, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Lešenář-montážník. Bezpečnost a hygiena práce, 2018, č. 5, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Malíř-lakýrník-natěrač. Bezpečnost a hygiena práce, 2020, č. 9, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Kameník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 10, s. 15-18.

Doporučené publikace na téma BOZP, vč. BOZP ve stavebnictví:

Soutěž

Součástí pilotního ročníku kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ je ve šk. roce 2021/2022 i soutěž jednotlivců.

O jaké ceny se bude soutěžit?

 1. místo – notebook v hodnotě do 20 000 Kč
 2. místo – tablet v hodnotě do 13 000 Kč
 3. místo – mobilní telefon v hodnotě do 11 000 Kč

Další ceny pro 1. až 3. místo: voucher na OOPP v hodnotě 5 000 Kč na osobu a sada nářadí v hodnotě 3 500 Kč na osobu.

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěž proběhne dvoukolově. Soutěžit budou jednotlivci.

První kolo proběhne přímo ve školách, které přijaly pozvánku do pilotního ročníku kampaně. Bude mít formu jednoduchého testu, navázaného na zorganizovaný seminář (více o seminářích).

Druhé kolo se uskuteční v Praze na počátku roku 2022. Do druhého kola postoupí 10 soutěžících s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole.
V rámci druhého kola také proběhne vyhodnocení úspěšnosti soutěžících spojené s předáním cen oceněným jednotlivcům.
O způsobu organizace druhého kola soutěže, termínu a místu konání budou školy, jejichž žáci do druhého kola postoupí, informovány.

Tematické kreslené vtipy