O kampani

Nacházíte se na webové stránce na podporu osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Prezentuje všeobecné a organizační informace o kampani a dále řadu užitečných rad a informací. Mimo jiné slouží k prohloubení nebo doplnění znalostí ať už získaných žáky na seminářích nebo jiným způsobem.

Kampaň má za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů. Za spuštěním kampaně totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů středních škol v prvních letech jejich pracovního života, a s ní, ruku v ruce, snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů středního odborného vzdělává o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi.
Kampaň ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Českou školní inspekcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad ní rovněž převzalo záštitu.

V pilotním ročníku ve školním roce 2021/2022 se kampaň zaměřila na žáky vybraných stavebních učňovských oborů a na jejich pedagogy, kterým poskytla pomoc při seznamování žáků s problematikou BOZP v rámci vzdělávání na střední škole nebo učilišti a z pohledu odpovídající přípravy mládeže na vstup do prvního zaměstnání. Na stavební obory se soustředí i další ročník kampaně (šk. r. 2022/2023).

Školy vyučující některý z oborů uvedených na úvodní straně webu mohou oznámit organizátorovi svůj zájem prostřednictvím e-mailové schránky projektosveta@vubp.cz do 15. září 2022.

Osvětová kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ zahrnuje:

 • Uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP v daném oboru s lektorskými zkušenostmi
  Výuka je určena žákům posledních ročníků vybraných stavebních učňovských oborů. Takto organizovaná výuka se bezplatně uskutečňuje ve školách, které projeví v určeném termínu zájem a vstoupí tak do kampaně. Ve šk. roce 2022/2023 budou semináře probíhat po dohodě s jednotlivými lektory v období od října do cca pol. prosince 2022.
 • Soutěž jednotlivců
  Součástí kampaně je soutěž středoškoláků ve znalostech o BOZP. Žáci zapojených škol v ní mohou zúročit poznatky získané na seminářích. Účast žáků v soutěži je vázána na zapojení jejich školy do kampaně. První dva ročníky soutěže se v souladu s tématem kampaně zaměřují na stavební obory SOU a na další obory související s prací na staveništích.
  Soutěž probíhá dvoukolově. První kolo proběhne přímo ve školách, které přijaly pozvání do aktuálního ročníku kampaně. Bude mít formu jednoduchého testu, navázaného na zorganizovaný seminář. Druhé kolo se uskuteční v Praze na začátku roku 2023. Do druhého kola postoupí 10 soutěžících s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole. Soutěžící absolvují písemný test a ústní praktickou zkoušku.
  V ročníku 2022/2023 budou žáci soutěžit o tyto ceny: 1. místo – notebook v hodnotě do 20 000 Kč, 2. místo – tablet v hodnotě do 13 000 Kč, 3. místo – mobilní telefon v hodnotě do 11 000 Kč. Dalšími cenami pro 1. až 3. místo jsou: voucher na OOPP v hodnotě 5 000 Kč na osobu a sada nářadí v předpokládané hodnotě 3 500 Kč na osobu.
  Výsledky: ročník 2021/2022 (vybrané stavební obory SOU) - viz Tisková zpráva

Materiály kampaně pro žáky vybraných stavebních učňovských oborů ke stažení

Organizátoři kampaně