O kampani

Nacházíte se na webové stránce na podporu osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Kampaň ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Českou školní inspekcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad ní rovněž převzalo záštitu.

Kampaň má za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů. Za spuštěním kampaně totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů středních škol v prvních letech jejich pracovního života, a s ní, ruku v ruce, snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů středního odborného vzdělává o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi.

Ve své pilotní fázi ve školním roce 2021/2022 se kampaň zaměří na žáky vybraných stavebních učňovských oborů a na jejich pedagogy, kterým má napomoci při seznamování žáků s problematikou BOZP v rámci vzdělávání na střední škole nebo učilišti a z pohledu odpovídající přípravy na vstup do prvního zaměstnání.

Pilotní ročník osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ nabídne:

  • Uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP v daném oboru s lektorskými zkušenostmi
    Výuka bude určena žákům posledních ročníků vybraných stavebních učňovských oborů. Takto organizovaná výuka se uskuteční ve školách, které projevily do 30. září 2021 zájem a vstoupily tak do kampaně.
  • Soutěž jednotlivců
    Součástí kampaně je soutěž, která má podpořit zájem středoškoláků o problematiku BOZP a ocenit získané znalosti hodnotnými věcnými cenami. Žáci zapojených škol v ní budou moci zúročit poznatky získané na seminářích. Účast v soutěži je dobrovolná. Podmínkou účasti žáků je pouze zapojení jejich školy do kampaně. Více o soutěži najdete v této části našeho webu.
    Obě uvedené aktivity (semináře, účast v soutěži) jsou pro jejich účastníky zdarma.
  • Podporu kampaně bude představovat tato webová stránka. Ta poskytne zájemcům řadu užitečných rad a informací, a bude mj. sloužit k prohloubení nebo doplnění znalostí získaných žáky na seminářích.

Materiály kampaně pro žáky vybraných stavebních učňovských oborů ke stažení

Organizátoři kampaně

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky. https://www.mpsv.cz
Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. https://www.cmkos.cz
Správní úřad České republiky s celostátní působností. Jako organizační složka státu a účetní jednotka vykonává nezávislou inspekční činnost, při níž kontroluje a hodnotí kvalitu vzdělávacích veřejných služeb z hlediska dodržování zákonnosti, ochrany žáků, kvality výchovy a vzdělávání, cílů politiky výchovy a vzdělávání. Zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. https://www.csicr.cz
Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie. https://vubp.cz