O kampani

Nacházíte se na webové stránce na podporu osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Kampaň ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Českou školní inspekcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad ní rovněž převzalo záštitu.

Kampaň má za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů. Za spuštěním kampaně totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů středních škol v prvních letech jejich pracovního života, a s ní, ruku v ruce, snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů středního odborného vzdělává o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi.

Ve své pilotní fázi ve školním roce 2021/2022 se kampaň zaměřila na žáky vybraných stavebních učňovských oborů a na jejich pedagogy, kterým nabídla a poskytla pomoc při seznamování žáků s problematikou BOZP v rámci vzdělávání na střední škole nebo učilišti a z pohledu odpovídající přípravy mládeže na vstup do prvního zaměstnání.

Pilotní ročník osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ obsáhl:

  • Uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP v daném oboru s lektorskými zkušenostmi
    Výuka byla určena žákům posledních ročníků vybraných stavebních učňovských oborů. Takto organizovaná výuka se uskutečnila ve školách, které projevily v určeném termínu zájem a vstoupily tak do kampaně.
  • Soutěž jednotlivců
    Součástí kampaně se stala soutěž, která se soustředila na podporu zájmu středoškoláků o problematiku BOZP a na ocenění dotčených znalostí. Žáci zapojených škol v ní mohli zúročit poznatky získané na seminářích. Účast žáků v soutěži byla vázána na zapojení jejich školy do kampaně. Více o soutěži uvádí tato část našeho webu.
    Obě uvedené aktivity (semináře, účast v soutěži) byly pro jejich účastníky zdarma.
  • Podporu pilotního ročníku a zároveň celé kampaně představuje a nadále bude poskytovat tato webová stránka. Prezentuje řadu užitečných rad a informací, a bude mj. slouží k prohloubení nebo doplnění znalostí ať už získaných žáky na seminářích nebo jiným způsobem.

Materiály kampaně pro žáky vybraných stavebních učňovských oborů ke stažení

Organizátoři kampaně

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky. https://www.mpsv.cz
Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. https://www.cmkos.cz
Správní úřad České republiky s celostátní působností. Jako organizační složka státu a účetní jednotka vykonává nezávislou inspekční činnost, při níž kontroluje a hodnotí kvalitu vzdělávacích veřejných služeb z hlediska dodržování zákonnosti, ochrany žáků, kvality výchovy a vzdělávání, cílů politiky výchovy a vzdělávání. Zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. https://www.csicr.cz
Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie. https://vubp.cz