O kampani

Nacházíte se na webové stránce na podporu osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Prezentuje všeobecné a organizační informace o kampani a dále řadu užitečných rad a informací. Mimo jiné slouží k prohloubení nebo doplnění znalostí ať už získaných žáky na seminářích nebo jiným způsobem.

Kampaň má za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů. Za spuštěním kampaně totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů středních škol v prvních letech jejich pracovního života, a s ní, ruku v ruce, snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů středního odborného vzdělává o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi.
Kampaň ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Českou školní inspekcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad ní rovněž převzalo záštitu.

V pilotním ročníku ve školním roce 2021/2022 se kampaň zaměřila na žáky vybraných stavebních učňovských oborů a na jejich pedagogy, kterým poskytla pomoc při seznamování žáků s problematikou BOZP v rámci vzdělávání na střední škole nebo učilišti a z pohledu odpovídající přípravy mládeže na vstup do prvního zaměstnání. Na stavební obory se soustředí i další ročník kampaně (šk. r. 2023/2024).

Zájem o zapojení

Školy vyučující obory

 • zedník, zednické práce, stavební práce a montér suchých staveb

a dále obory

 • tesař, tesařské práce, instalatér, malíř, truhlář a elektrikář

mohou oznámit organizátorovi svůj zájem prostřednictvím e-mailové schránky projektosveta@vubp.cz do 30. září 2023.

Osvětová kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ zahrnuje:

 • Uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP v daném oboru s lektorskými zkušenostmi
  Výuka je určena žákům posledních ročníků vybraných stavebních učňovských oborů. Takto organizovaná výuka se bezplatně uskutečňuje ve školách, které projeví v určeném termínu zájem a vstoupí tak do kampaně. Ve šk. roce 2023/2024 budou semináře probíhat po dohodě s jednotlivými lektory v období od října do poloviny prosince 2023.
 • Soutěž jednotlivců
  Součástí kampaně je soutěž studentů ve znalostech o BOZP. Žáci zapojených škol v ní mohou zúročit poznatky získané na seminářích. Účast žáků v soutěži je vázána na zapojení jejich školy do kampaně. První tři ročníky soutěže se v souladu s tématem kampaně zaměřují na stavební obory SOU a na další obory související s prací na staveništích.
  Soutěž probíhá dvoukolově. První kolo proběhne přímo ve školách, které přijaly pozvání do aktuálního ročníku kampaně. Bude mít formu jednoduchého testu. Druhé kolo se uskuteční v Praze na začátku roku 2024. Do druhého, celorepublikového kola postoupí deset soutěžících s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole. Soutěžící absolvují písemný test a ústní praktickou zkoušku. Nejlepší soutěžící obdrží hodnotné ceny.
  V ročníku 2023/2024 budou žáci soutěžit o tyto ceny: 1. místo – notebook, 2. místo – tablet, 3. místo – mobilní telefon. Dalšími cenami budou kufříky s nářadím, sluchátka a vouchery na OOPP.
  Výsledky: ročník 2021/2022 (vybrané stavební obory SOU) - viz Tisková zpráva 31.1.2022
  Výsledky: ročník 2022/2023 (vybrané stavební obory SOU) - viz Tisková zpráva 26.1.2023

Materiály kampaně pro žáky vybraných stavebních učňovských oborů ke stažení

Organizátoři kampaně