O kampani

Vedle podpory vzdělávání žáků a učitelů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci prostřednictvím webové stránky BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ je od roku 2021 vedena stejnojmenná osvětová kampaň zaměřená na žáky vybraných učňovských oborů.

Kampaň má za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů. Za spuštěním kampaně totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů středních škol v prvních letech jejich pracovního života, a s ní, ruku v ruce, snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů středního odborného vzdělává o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi.
Kampaň ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Českou školní inspekcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad ní rovněž převzalo záštitu.

V pilotním ročníku ve školním roce 2021/2022 se kampaň zaměřila na žáky vybraných stavebních učňovských oborů a na jejich pedagogy, kterým poskytla pomoc při seznamování žáků s problematikou BOZP v rámci vzdělávání na střední škole nebo učilišti a z pohledu odpovídající přípravy mládeže na vstup do prvního zaměstnání. Na stavební obory se soustředí i další ročník kampaně (šk. r. 2024/2025).

Zájem o zapojení

Školy vyučující obory

 • zedník, zednické práce, stavební práce a montér suchých staveb

a dále obory

 • tesař, tesařské práce, instalatér, malíř, truhlář a elektrikář

mohou oznámit organizátorovi svůj zájem prostřednictvím e-mailové schránky projektosveta@vubp.cz do 30. září 2024.

Osvětová kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ zahrnuje:

 • Uznatelnou výuku v podobě seminářů vedených odborníky na BOZP v daném oboru s lektorskými zkušenostmi
  Výuka je určena žákům posledních ročníků vybraných stavebních učňovských oborů. Takto organizovaná výuka se bezplatně uskutečňuje ve školách, které projeví v určeném termínu zájem a vstoupí tak do kampaně. Ve šk. roce 2024/2025 budou semináře probíhat po dohodě s jednotlivými lektory v období od října do poloviny prosince 2024.
 • Soutěž jednotlivců
  Součástí kampaně je soutěž studentů ve znalostech o BOZP. Žáci zapojených škol v ní mohou zúročit poznatky získané na seminářích. Účast žáků v soutěži je vázána na zapojení jejich školy do kampaně. První tři ročníky soutěže se v souladu s tématem kampaně zaměřují na stavební obory SOU a na další obory související s prací na staveništích.
  Soutěž probíhá dvoukolově. První kolo se koná přímo ve školách, které přijaly pozvání do aktuálního ročníku kampaně a má formu jednoduchého testu. Druhé kolo probíhá v Praze. Do druhého, celorepublikového kola postupuje deset soutěžících s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole. Soutěžící absolvují písemný test a ústní praktickou zkoušku. Nejlepší soutěžící obdrží hodnotné ceny.
  V ročníku 2024/2025 budou žáci soutěžit o tyto ceny: 1. místo – notebook, 2. místo – tablet, 3. místo – mobilní telefon. Dalšími cenami jsou kufříky s nářadím, sluchátka a OOPP.
  Výsledky: ročník 2021/2022 (vybrané stavební obory SOU) - viz Tisková zpráva 31.1.2022
  Výsledky: ročník 2022/2023 (vybrané stavební obory SOU) - viz Tisková zpráva 26.1.2023
  Výsledky: ročník 2023/2024 (vybrané stavební obory SOU) - viz Tisková zpráva 30.1.2024

Materiály kampaně pro žáky vybraných stavebních učňovských oborů ke stažení

Organizátoři kampaně