Soutěž pro středoškoláky o nejlepší slovní nebo kreslený vtip

Na bezpečnost s humorem

Školní rok 2021/2022
učňovské obory: zedník, zednické práce, stavební práce, montér suchých staveb

Aktuální téma
kampaně se soutěží
o super ceny

Minislovník BOZP

Soubor preventivních opatření (technických, organizačních, výchovných a dalších) s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo je snižovat na minimum. Patří sem mj. školení BOZP, pracovnělékařské prohlídky, bezpečnostní značení, prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky aj.

Jde o možný zdroj zranění nebo poškození zdraví, kterým mohou být:
 • budovy, konstrukce, povrchy,
 • materiál, břemena, výrobky, strojní součásti,
 • nástroje, ruční nářadí,
 • pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky,
 • jiné zdroje.
„Zvláštní“ nebo „zvýšená“ rizika z důvodu věku zaměstnanců, původu, pohlaví, fyzického stavu nebo postavení v podniku se označují jako specifická rizika.

Všechna opatření k zajištění BOZP (technická, organizační, výchovná a další), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zdroj možného poškození zdraví.

Souhrn všech skutečností, které přímo či nepřímo souvisejí s pracovním procesem a mohou ovlivňovat tělesné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka a jeho motivaci při práci. Jde o soubor opatření k omezování možnosti vzniku úrazů, nemocí z povolání a nemocí vznikajících v souvislosti s prací, o stav pracovního prostředí (větrání, vytápění, hluk, vibrace, osvětlení apod.), o fyzickou a psychickou zátěž, o úroveň organizace práce, o práci přesčas, práci v noci, odměňování za práci a o mezilidské vztahy. Pracovní podmínky jsou vytvářeny např. druhem pracovních prostředků (stroje, nástroje, nářadí), pracovních předmětů (materiál, suroviny, energie, výrobky, ...), technologickými postupy, pracovním prostředím (materiálním nebo sociálním), organizací práce (dělba úkolů, způsob řízení, režim práce a odpočinku apod.), sociální a zdravotní úrovní organizace (péče o pracovníky).

Prostředí (fyzikální, chemické, biologické, organizační, sociální a kulturní), v němž vykonává pracovník/zaměstnanec určenou pracovní činnost.

Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pro úraz se používají také termíny: zranění, poranění nebo újma na zdraví.

Nemoc z povolání je taková nemoc, která vznikla nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů v pracovním prostředí (prach, hluk, vibrace, chemické látky, nevhodná pracovní poloha, nadměrná fyzická zátěž, psychická zátěž aj.), přičemž ale musela vzniknout za podmínek, které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. Jedná se o chorobnou změnu zdravotního stavu zaměstnance, která jednoznačně a prokazatelně souvisí s výkonem práce/povolání.

Tyto, i další pojmy z oblasti BOZP obsahuje Minislovník BOZP. Terminologii oboru BOZP a souvisejících oblastí nabízí také online nástroj Encyklopedie BOZP.

Desatero bezpečnosti práce mladého pracovníka

Ochrana před riziky aneb Neber si riziko na triko

Bezpečnostní značky, symboly a jiné značení

Nebezpečí - výbušné prostředí
Nebezpečí - výbušné prostředí
Nebezpečí - nízká teplota
Nebezpečí - nízká teplota
Pozor na zavěšené břemeno
Pozor na zavěšené břemeno
Nebezpečí - silné magnetické pole
Nebezpečí - silné magnetické pole
Riziko střetu osob s překážkami (překážky, nebezpečné místo)
Riziko střetu osob s překážkami (překážky, nebezpečné místo)
Nebezpečí - elektřina
Nebezpečí - elektřina
Varování, výstraha, riziko, všeobecné nebezpečí
Varování, výstraha, riziko, všeobecné nebezpečí
Nebezpečí pádu
Nebezpečí pádu
Nebezpečné neionizující záření
Nebezpečné neionizující záření
Nebezpečné laserové záření
Nebezpečné laserové záření
Nebezpečí – biologické riziko
Nebezpečí – biologické riziko
Nebezpečné oxidující látky
Nebezpečné oxidující látky
Výstraha, riziko koroze nebo poleptání
Výstraha, riziko koroze nebo poleptání
Výstraha, riziko exploze (výbuchu)
Výstraha, riziko exploze (výbuchu)
Výstraha, požárně nebezpečné látky
Výstraha, požárně nebezpečné látky
Nebezpečné radioaktivní látky
Nebezpečné radioaktivní látky
Výstraha, riziko toxicity
Výstraha, riziko toxicity
Nebezpečí zakopnutí
Nebezpečí zakopnutí
Nebezpečí střetu s vozíkem
Nebezpečí střetu s vozíkem

Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Únikový východ, úniková cesta, nouzový východ
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Směr úniku
Požární hadice
Požární hadice
Požární žebřík
Požární žebřík
Hasicí přístroj
Hasicí přístroj
Ohlašovna požáru
Ohlašovna požáru
Obecné vyjádření příkazu; přikázaný stav nebo činnost
Obecné vyjádření příkazu; přikázaný stav nebo činnost
Příkaz – pěší musí použít tuto cestu
Příkaz – pěší musí použít tuto cestu
Příkaz k nasazení výstroje k upoutání
Příkaz k nasazení výstroje k upoutání
Příkaz k nošení ochrany hlavy
Příkaz k nošení ochrany hlavy
Příkaz k ochraně rukou
Příkaz k ochraně rukou
Příkaz k nošení resprátoru
Příkaz k nošení resprátoru
Příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu
Příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu
Příkaz k nasazení ochrany obličeje
Příkaz k nasazení ochrany obličeje
Příkaz k nošení ochrany očí
Příkaz k nošení ochrany očí
Příkaz k nošení ochrany sluchu
Příkaz k nošení ochrany sluchu
Příkaz k nošení ochrany nohou
Příkaz k nošení ochrany nohou
Voda nevhodná k pití
Voda nevhodná k pití
Nedotýkat se
Nedotýkat se
Průchod pro pěší zakázán
Průchod pro pěší zakázán
Zákaz provozu – průjezdu motorových vozíků
Zákaz provozu – průjezdu motorových vozíků
Zákaz použití vody pro hašení
Zákaz použití vody pro hašení
Kouření zakázáno
Kouření zakázáno
Nepovolaným vstup zakázán
Nepovolaným vstup zakázán
Látka obsahující azbest
Látka obsahující azbest
Korozivní látka
Korozivní látka
Výbušná látka
Výbušná látka
Plyn pod tlakem
Plyn pod tlakem
Hořlavá látka
Hořlavá látka
Oxidující látka
Oxidující látka
Látka vysoce nebezpečná pro zdraví
Látka vysoce nebezpečná pro zdraví
Látka nebezpečná pro zdraví a pro ozonovou vrstvu
Látka nebezpečná pro zdraví a pro ozonovou vrstvu
Látka nebezpečná pro životní prostředí
Látka nebezpečná pro životní prostředí
Toxická látka (akutní toxicita)
Toxická látka (akutní toxicita)

Prostředky ochrany

Ochrana osob při práci může být buď tzv. kolektivní, nebo individuální. Kolektivní ochrana má přitom přednost před individuální ochranou a teprve pokud nelze použit kolektivní ochranu nebo tato ochrana prokazatelně není účinná, přicházejí na řadu prostředky osobní (individuální ochrany), kterým se říká osobní ochranné pracovní prostředky.

Kolektivní ochranou se rozumí prostředky, zejména technického, technologického nebo organizačního charakteru, zajišťující bezpečné pracovní podmínky více zaměstnancům společně. Kolektivní ochrana poskytuje účinnější ochranu než zajištění osobní, chrání všechny pracovníky a umožňuje jim volný pohyb. Příklady kolektivní ochrany:
 • odvětrávání pracovišť,
 • poklopy,
 • ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže,
 • zábrany proti vstupu
 • lešení, záchytná lešení, záchytné sítě event. další zábrany proti pádu z výšky.
Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální ochraně osob, aby je chránil před konkrétním rizikem, a jehož použití zabraňuje nebo snižuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) práce a pracovního prostředí.

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • průmyslové ochranné přilby pro doly, staveniště, lesnictví a jiné průmyslové použití
 • ochrana proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy - se štítkem nebo bez něho)
 • ochranné pokrývky hlavy (barety, čapky, nepromokavé klobouky, atd. vyrobené z textilie, impregnované textilie apod.)

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

Použití průmyslových ochranných přileb:
 • stavební práce, zejména práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, montážní a instalační práce, stavění lešení a demoliční práce
 • práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, na stožárech, věžích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, kotelnách a elektrárnách
 • práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
 • zemní práce a práce v lomech
 • práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených vykopávkách, při likvidaci skládek uhlí
 • práce s nastřelovacím nářadím
 • trhací práce
 • práce v blízkosti zdviží, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání
 • práce s průmyslovými pecemi, kontejnery, strojními zařízeními, sily, zásobníky a potrubími
 • stavba lodí
 • posunování na železnici
 • práce na jatkách
 • těžba dříví a lesnické činnosti, při níž hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky
 • manipulační skládky kulatiny
 • řidiči vysokozdvižných vozíků
 • obsluha regálových zakladačů a vozidel s manipulační hydraulickou rukou
 • ostatní práce (kde to vyžaduje konkrétní právní předpis)
Příklad symbolu OOPP pro ochranu hlavy: ochrana-hlavy

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • zátkové nebo mušlové chrániče sluchu (sluchátka) a podobné prostředky
 • akustické (protihlukové přilby)
 • mušlové chrániče sluchu (sluchátka), které lze připojit k ochranným přilbám

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu daného smyslu

 • práce při kování a lisování kovů
 • práce s kompresory a pneumatickými vrtačkami
 • práce pozemního personálu na letištích
 • práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními
 • práce s motorovými řetězovými pilami, křovinořezy a víceúčelovými mechanismy pro těžbu dřeva
 • obsluha zemních a stavebních strojů
 • práce se vstřelovacím nářadím
 • práce u lahvárenských linek
Příklad symbolu OOPP pro ochranu sluchu: ochrana-sluchu

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • ochranné brýle, stínítka
 • ochranné brýle proti záření: rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění)
 • ochranné obličejové štíty
 • svářečské kukly a štíty

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu daného smyslu nebo části lidského těla

 • tváření, broušení, rozdružování
 • utěsňování a sekání
 • dobývání a zpracování hornin
 • práce s nastřelovacím nářadím
 • práce na hrubovacích strojích s malými úlomky
 • kování do zápustky
 • odstraňování částí materiálu nebo práce, při níž vznikají úlomky (střepiny)
 • tryskání abrazivních látek
 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čisticími prostředky (včetně pojiv obsahující vápno)
 • práce s rozprašováním tekutin
 • práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
 • práce v sálavém žáru
 • práce s lasery
 • práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
Příklady symbolů OOPP pro ochranu zraku (očí) a obličeje: ochrana-zraku ochrana-obliceje

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • filtry proti částicím (protiplynové a proti radioaktivnímu prachu)
 • izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu
 • prostředky na ochranu dýchacích orgánů se snímatelnou svářečskou kuklou
 • potápěčské přístroje a vybavení

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

 • práce s nebezpečnými (chemickými, biologickými) látkami
 • práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladiva
 • práce v mlýnech a čištění zásobníků sypkých hmot
 • práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
 • práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací
 • nanášení nátěrů stříkáním, je-li odvětrávání nedostatečné
 • bourací (stavební) práce
 • broušení dřeva na bruskách
 • práce v blízkosti zavážky pece
 • práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece
 • práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy
 • práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost
Příklady symbolů OOPP pro ochranu dýchacích orgánů: respirator-proti-prachu ochrana-dychacich-cest

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • rukavice na ochranu
  • před strojním zařízením a před ručním nářadím (proti bodnutí, proříznutí, vibracím atd.)
  • před chemickými a biologickými látkami
  • pro elektrikáře a před žárem
 • ochranné rukavice (palcové, tříprsté, pětiprsté)
 • ochranné prsty (jednotlivé)
 • ochranné rukávy
 • ochranné nátepníky pro těžkou práci

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
 • práce s herbicidy, insekticidy, arboricidy apod.
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla
 • práce při výrobě plochého skla
 • řezání a manipulace se sklem
 • otryskávání broky
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
 • práce při těžbě, soustřeďování a manipulaci se dřevem
 • práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
 • práce při obrábění dřeva
 • manipulace s předměty s ostrými hranami - s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny (kotoučová pila – cirkulárka)
 • práce s ručním nářadím, které je zdrojem vibrací
 • svařování
 • vykosťování a krájení masa
 • běžné krájení masa s ručním nožem a při porážení jatečních zvířat
 • výměna nožů u řezacích strojů
Příklad symbolu OOPP pro ochranu rukou: ochranne-rukavice

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká
 • obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou
 • obuv, kterou lze rychle vyzout
 • obuv a přezůvková obuv s podešvemi odolnými proti žáru
 • obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv odolná proti žáru
 • oteplená obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv
 • obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv odolné proti vibracím
 • antistatické obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv
 • izolační obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv
 • ochranná obuv pro obsluhu řetězových motorových pil
 • dřeváky
 • ochrana proti pořezání (stehen apod.)
 • chrániče kolen
 • snímatelné chrániče nártu
 • kamaše
 • vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)
 • snímatelné hroty pro led, sníh nebo klouzavé podlahoviny

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

Použití ochranné obuvi s podešvemi odolnými proti propíchnutí:
 • stavba skeletu budovy, základů a silniční práce
 • lešenářské práce
 • demolice budov
 • práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavba bednění a jeho odstraňování
 • nádvorní práce a práce ve skladištích
 • práce na střechách
 • práce v lese
 • práce v chemických provozech
Použití ochranné obuvi s podešví, která není odolná proti proražení, proříznutí:
 • přestavby a údržbářské práce
 • práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách
 • stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů
 • práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách
 • dobývání a zpracování hornin
 • výroba a zpracování plochého a obalového skla
 • práce s formami v keramickém průmyslu
 • vyzdívání pecí v keramickém průmyslu
 • formování v keramickém průmyslu a průmyslu stavebních hmot
 • doprava a skladování
 • práce s mraženými bloky masa a bloky konzervovaných potravin
 • stavba lodí
 • posunování železničních vagónů
 • práce u rámových pil
Použití ochranné obuvi na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:
 • práce na střechách
Použití ochranné obuvi s izolační podešví:
 • práce na nebo s velmi horkými nebo studenými materiály
Použití ochranné obuvi, kterou lze snadno vyzout:
 • tam, kde se vyskytuje riziko proniknutí roztaveného kovu
Použití ochranné obuvi s protiskluznou podešví:
 • práce na kluzkých podlahovinách nebo v kluzkých prostorech
Příklady symbolů OOPP pro ochranu nohou: obuv bota

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • ochranné vesty, blůzy a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před ručním nářadím (píchnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu atd.)
 • ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami
 • zahřívané vesty
 • záchranné vesty
 • zástěry na ochranu před rentgenovým zářením
 • břišní pásy
 • bederní pásy - protektory

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

Použití zástěr odolných proti proříznutí, probodnutí:
 • vykosťování a řezání masa
 • práce s ručními noži, je-li třeba táhnout nůž směrem k tělu
 • práce se vstřelovacím nářadím
 • obsluha kotoučových a válcových pil na obrábění dřeva
 • práce na dřevozpracujících zařízeních
Použití kožených zástěr:
 • svařování
 • kování
 • slévání
 • práce na vybraných dřevoobráběcích strojích
Použití zástěr na ochranu před rentgenovým zářením
 • ve zdravotnictví, v laboratořích
Použití zahřívaných vest:
 • práce v chladných prostorech
 • práce venku v deštivém a chladném počasí
Příklady symbolů OOPP pro ochranu trupu a břicha: reflexni-vesta zastera ochranny-odev

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

Prostředky k prevenci pádů:
 • úplná výstroj k prevenci pádů včetně veškerých nezbytných doplňků
 • brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii (úplné vybavení včetně veškerých nezbytných doplňků)
 • prostředky pro polohování těla (pracovní polohovací pás)
Ochranné oděvy:
 • pracovní oděvy (dvojdílné; kombinézy)
 • oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (bodnutím, pořezáním atd.)
 • oděvy na ochranu před chemickými a biologickými látkami
 • oděvy chránící před rozstříknutím roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením
 • oděvy odolné proti žáru a ohni
 • oděvy proti chladu
 • oděvy na ochranu před radioaktivním zářením a zamořením
 • prachotěsné oděvy
 • plynotěsné oděvy
 • oděvy s vysokou viditelností z fluorescenčních a retroreflexních materiálů (výstražné/reflexní vesty)
 • potápěčské obleky
Další OOPP:
 • doplňky s vysokou viditelností z fluorescenčních a retroreflexních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.)
Ochranné přikrývky

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

Použití bezpečnostních pásů, postrojů a bezpečnostních lan:
 • práce na lešeních a konstrukcích
 • montáž stavebních prefabrikátů
 • práce na stožárech
 • práce na pracovních plošinách, výsuvných žebřících, v korunách stromů apod.
 • práce ve výškách a nad prohlubněmi
 • práce v kabinách výškových jeřábů
 • práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladištích
 • práce ve vysokých částech vrtných věží
 • práce v šachtách a stokách
 • práce v zásobnících a nádržích
Použití ochranných oděvů:
 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla
 • práce při výrobě plochého skla
 • otryskávání broky
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
 • práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
 • práce při obrábění dřeva
Použití ohnivzdorných ochranných oděvů:
 • svařování v omezených prostorech
Použití oděvů chránících před nepříznivým počasím:
 • práce venku v deštivém a chladném počasí
Použití výstražných oděvů:
 • práce, při nichž musí být pracovníci jasně viditelní, aby sami nebyli ohroženi (dopravní policisté, řidiči pohybující se po vozovce, hasiči, záchranáři)
Příklady symbolů OOPP pro ochranu těla: vystroj-k-upoutani ochranny-odev reflexni-vesta

Příklady ochrany

 • ochranné krémy a masti
 • bariérové krémy, masti a gely

Příklady prací a činností, které vyžadují ochranu pokožky

 • zpracování materiálů k nanášení
 • vydělávání kůží
 • práce s čisticími prostředky
 • práce s nebezpečnými (chemickými) látkami, které mohou způsobit poškození pokožky nebo kožní onemocnění

Zdroje informací

Elektronické publikace, tiskoviny a jiné online dostupné dokumenty

Odkazy na užitečné stránky nebo jejich části

Významné české instituce (práce, bezpečnost práce, ochrana veřejného zdraví, ochrana zdraví při práci)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

https://www.mpsv.cz

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. V případě zjištění nedostatků je úřad oprávněn vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Zaměřuje se na prevenci negativních jevů (pracovní úrazy, nemoci z povolání apod.) a usiluje o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

http://www.suip.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

https://www.cmkos.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZCR)

Ústřední orgán státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

https://www.mzcr.cz

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotnické zařízení oprávněné zpracovávat údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. Veřejnosti poskytuje mj. cenné informace o vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví a také rady, jak vlivu škodlivých faktorů pracovního prostředí předcházet.

http://www.szu.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP)

Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

https://vubp.cz

Skupiny oborů vzdělání

Ekologie a ochrana životního prostředí
Informatické obory
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Strojírenství a strojírenská výroba
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Technická chemie a chemie silikátů
Potravinářství a potravinářská chemie
Textilní výroba a oděvnictví
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Doprava a spoje
Speciální a interdisciplinární obory
Zemědělství a lesnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Zdravotnictví
Filozofie, teologie
Ekonomika a administrativa
Podnikání v oborech, odvětví
Gastronomie, hotelnictví a turismus

Obchod
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Osobní a provozní služby
Publicistika, knihovnictví a informatika
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Obecně odborná příprava
Obecná příprava
Umění a užité umění
Teorie vojenského umění