Minislovník BOZP

Soubor preventivních opatření (technických, organizačních, výchovných a dalších) s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo je snižovat na minimum. Patří sem mj. školení BOZP, pracovnělékařské prohlídky, bezpečnostní značení, prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky aj.

Rizikem je z pohledu BOZP možný zdroj ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (též jej označujeme jako „profesní riziko“).

Zdrojem rizika mohou být:
 • budovy, konstrukce, povrchy,
 • materiál, břemena, výrobky, strojní součásti,
 • nástroje, ruční nářadí,
 • pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky,
 • jiné zdroje.

Pro rizika spojená např. se specifickým pracovním prostředím, zvláštními provozními podmínkami, směnností, netypickými, specializovanými nebo zvlášť náročnými nebo nebezpečnými činnostmi, nebo rizika vyplývající z věku zaměstnanců, pohlaví nebo zdravotního stavu, lze použít pojem „specifická rizika“.

Všechna opatření k zajištění BOZP (technická, organizační, výchovná a další), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zdroj možného poškození zdraví.

Souhrn všech skutečností, které přímo či nepřímo souvisejí s pracovním procesem a mohou ovlivňovat tělesné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka a jeho motivaci při práci. Jde o soubor opatření k omezování možnosti vzniku úrazů, nemocí z povolání a nemocí vznikajících v souvislosti s prací, o stav pracovního prostředí (větrání, vytápění, hluk, vibrace, osvětlení apod.), o fyzickou a psychickou zátěž, o úroveň organizace práce, o práci přesčas, práci v noci, odměňování za práci a o mezilidské vztahy. Pracovní podmínky jsou vytvářeny např. druhem pracovních prostředků (stroje, nástroje, nářadí), pracovních předmětů (materiál, suroviny, energie, výrobky, ...), technologickými postupy, pracovním prostředím (materiálním nebo sociálním), organizací práce (dělba úkolů, způsob řízení, režim práce a odpočinku apod.), sociální a zdravotní úrovní organizace (péče o pracovníky).

Prostředí (fyzikální, chemické, biologické, organizační, sociální a kulturní), v němž vykonává pracovník/zaměstnanec určenou pracovní činnost.

Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pro úraz se používají také termíny: zranění, poranění nebo újma na zdraví.

Nemoc z povolání je taková nemoc, která vznikla nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů v pracovním prostředí (prach, hluk, vibrace, chemické látky, nevhodná pracovní poloha, nadměrná fyzická zátěž, psychická zátěž aj.), přičemž ale musela vzniknout za podmínek, které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. Jedná se o chorobnou změnu zdravotního stavu zaměstnance, která jednoznačně a prokazatelně souvisí s výkonem práce/povolání.

Tyto, i další pojmy z oblasti BOZP obsahuje Minislovník BOZP. Terminologii oboru BOZP a souvisejících oblastí nabízí také online nástroj Encyklopedie BOZP.

Desatero bezpečnosti práce mladého pracovníka

Ochrana před riziky aneb Neber si riziko na triko

Bezpečnostní značky, symboly a jiné značení

Prostředky ochrany

Ochrana osob při práci může být buď tzv. kolektivní, nebo individuální. Kolektivní ochrana má přitom přednost před individuální ochranou a teprve pokud nelze použit kolektivní ochranu nebo tato ochrana prokazatelně není účinná, přicházejí na řadu prostředky osobní (individuální ochrany), kterým se říká osobní ochranné pracovní prostředky.

Kolektivní ochranou se rozumí prostředky, zejména technického, technologického nebo organizačního charakteru, zajišťující bezpečné pracovní podmínky více zaměstnancům společně. Kolektivní ochrana poskytuje účinnější ochranu než  osobní ochrana nebo zajištění, chrání všechny pracovníky a umožňuje jim volný pohyb. Příklady kolektivní ochrany:
 • odvětrávání pracovišť,
 • poklopy,
 • ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže,
 • zábrany proti vstupu
 • lešení, záchytná lešení, záchytné sítě event. další zábrany proti pádu z výšky.
Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální/osobní ochraně osob, aby je chránil před konkrétním rizikem, a jehož použití zabraňuje nebo snižuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) práce a pracovního prostředí. OOPP nesmí ohrožovat zdraví pracovníků, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

V pracovněprávních vztazích přísluší osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně a jsou přidělovány podle jím vytvořeného seznamu rizik a konkrétních podmínek práce. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, rozeznává tyto typy OOPP: prostředky k ochraně hlavy, sluchu, očí/zraku a obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, nohou, prostředky k ochraně před uklouznutím, k ochraně pokožky, prostředky k ochraně těla nebo jeho částí a prostředky k další ochraně pokožky. Osobní ochranný pracovní prostředek musí

 • být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
 • odpovídat podmínkám na pracovišti,
 • být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance/pracovníka a
 • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance/pracovníka.

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před
  a) nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty,
  b) střetem s překážkou,
  c) mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny),
  d) statickým stlačením (boční sevření),
  e) tepelnými riziky (oheň, teplo, chlad, horké pevné látky včetně roztavených kovů),
  f) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím,
  g) chemickými riziky,
  h) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření).
 2. Síťky na vlasy proti riziku zachycení.

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování ochranné přilby (OOPP pro ochranu hlavy/lebky)

 • práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách
 • práce na hrubé stavbě a silniční práce
 • montáž a demontáž bednění
 • montáž a instalace lešení
 • montážní a instalační práce
 • bourací práce
 • trhací práce
 • práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
 • práce v blízkosti výtahů, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
 • práce v podzemí, povrchových dolech, kamenolomech
 • práce s průmyslovými pecemi, kontejnery, se stroji, sily, zásobníky a potrubími
 • práce u porážecí a bourací linky na jatkách
 • manipulace s nákladem nebo přeprava a skladování
 • lesní práce
 • práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, ocelových konstrukcích vodních staveb, zařízeních vysokých pecí, oceláren a válcoven, ve velkých nádržích, velkých potrubích, kotelnách a elektrárnách
 • zemní práce a práce v lomech
 • práce s nastřelovacím nářadím
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, slévání
 • práce zahrnující cestování na jízdních kolech a mechanicky poháněných jízdních kolech

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu hlavy, vč. obličejové části hlavy (svářečské štíty, přilby/čepice proti teplu nebo ohni, ochranné kapuce proti teplu a/nebo plameni, přilby, čepice, jiné pokrývky hlavy, vč. pokrývek chránících proti chladu, OOPP chránící např. před vznikem mozkových nádorů)

 • práce ve vysokých teplotách, v sálavém teplu nebo ohni
 • práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
 • práce se svářečkami plastů
 • práce pod napětím nebo v blízkosti živých částí pod napětím
 • práce na elektrickém zařízení
 • práce venku
 • práce venku v chladném počasí
 • práce v chladicích prostorách
 • práce na lékařských rentgenových pracovištích a zařízeních
Příklad symbolu OOPP pro ochranu hlavy: ochrana-hlavy

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Mušlové chrániče sluchu (např. mušlové chrániče sluchu na přilbu, mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku, mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením).
 2. Zátkové chrániče sluchu (např. zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí, zátkové chrániče sluchu přizpůsobené jednotlivci).

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu sluchu

 • práce při lisování kovů
 • práce s pneumatickým nářadím
 • práce pozemního personálu na letišti
 • práce s elektrickým nářadím
 • trhací práce
 • beranění
 • piráce v dřevozpracujícím a textilním průmyslu
Příklad symbolu OOPP pro ochranu sluchu: ochrana-sluchu

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

Brýle, ochranné brýle a obličejové štíty (případně čočky předepsané pro korekci zraku) chránící před
a) mechanickými riziky,
b) tepelnými riziky,
c) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
d) ionizujícím zářením,
e) pevnými a kapalnými aerosoly chemických a biologických činitelů.

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu očí a zraku

 • svařování, broušení, řezání
 • ruční kování a kování do zápustky
 • vrtání a rytí
 • práce se dřevem
 • práce s ručně ovládanými nástroji
 • práce s nastřelovacím nářadím
 • práce na hrubovacích strojích s malými úlomky
 • odstraňování a rozbíjení střepin
 • rozprašování zrnitého brusiva
 • nanášení nátěru stříkáním
 • řezání plamenem
 • používání křovinořezu nebo řetězové pily
 • práce v sálavém teplu
 • obsluha pecí
 • práce s lasery
 • práce venku
 • silniční práce
 • foukání skla
 • dobývání a zpracování nerostů
 • práce v hlubinných dolech
 • práce v blízkosti germicidní lampy
 • obsluha rentgenů
 • práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
 • práce s radioaktivní látkou
 • zubní a chirurgické zákroky
 • práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu, např. s rizikem kousnutí nebo bodnutí
 • práce v prostředí s výskytem biologického činitele
Příklady symbolů OOPP pro ochranu očí a zraku: ochrana-zraku ochrana-obliceje

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Filtrační zařízení chránící před
  a) částicemi,
  b) plyny,
  c) částicemi a plyny,
  d) pevnými nebo kapalnými aerosoly, včetně chemických a biologických činitelů.
 2. Izolační zařízení včetně dýchacích přístrojů.
 3. Dýchací sebezáchranné prostředky.
 4. Potápěčské vybavení.

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dýchacích orgánů

 • bourací práce
 • trhací práce
 • otryskávání, broušení nebo leštění povrchů
 • práce v prostředí s výskytem azbestu
 • používání materiálů tvořených nanočásticemi/obsahujících nanočástice
 • svařování
 • kominické práce
 • práce při vyzdívání pecí a u pánví, kde je vysoká prašnost
 • práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy
 • práce v blízkosti zavážky pece
 • povrchová úprava (např. lakování/natírání, otryskávání)
 • čištění povrchů
 • práce ve fermentačních a destilačních místnostech
 • práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
 • práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
 • práce s dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
 • práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysokých pecí
 • práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
 • práce v prostředí s výskytem biologického činitele
 • práce v uzavřených prostorách
 • práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorách souvisejících s kanalizací
 • práce pod vodou
Příklady symbolů OOPP pro ochranu dýchacích orgánů: respirator-proti-prachu ochrana-dychacich-cest

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před
  a) mechanickými riziky,
  b) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  c) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační rukavice),
  d) chemickými riziky,
  e) biologickými činiteli,
  f) ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
  g) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření),
  h) riziky z vibrací.
 2. Ochrana pro jednotlivé prsty.

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu rukou a paží

 • práce s mechanickým ručním nářadím
 • práce s ocelovými konstrukcemi
 • manipulace s předměty s ostrými hranami s výjimkou strojů, u kterých je nebezpečí, že by mohlo dojít k zachycení rukavice
 • výměna nožů u řezacích strojů
 • běžné řezání ručním nožem při výrobě a na jatkách
 • vykosťování a řezání
 • svařování a kování
 • práce ve vysokých teplotách, v sálavém teplu nebo ohni
 • práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
 • práce venku v extrémně chladných podmínkách
 • práce v chladicích prostorách
 • práce s kryogenními kapalinami
 • práce pod napětím nebo v blízkosti živých částí pod napětím
 • práce na elektrickém zařízení
 • lesní práce
 • zahradnické práce
 • manipulace s plasty a gumou
 • nalévání, sypání nebo nakládání do kontejneru
 • práce v blízkosti vysoce nabitých prvků, např. dopravníkových pásů
 • manipulace s výbušninami
 • obsluha rentgenů
 • práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
 • práce s radioaktivní látkou
 • práce v prostředí s výskytem azbestu
 • používání materiálů tvořených nanočásticemi/obsahujících nanočástice
 • povrchová úprava
 • čištění povrchů
 • práce s rozprašovači kapalin
 • práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
 • práce s nátěrovými hmotami
 • činění kůže
 • práce v kadeřnictvích a při poskytování kosmetických služeb
 • práce ve fermentačních/ destilačních místnostech
 • práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
 • práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
 • práce v prostředí s výskytem biologického činitele
 • práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu, vč. prací např. s rizikem kousnutí nebo bodnutí
Příklad symbolu OOPP pro ochranu rukou: ochranne-rukavice

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Obuv (např. boty nízké, dřeváky, boty vysoké, popřípadě s ocelovou tužinkou) chránící před
  a) mechanickými riziky,
  b) riziky uklouznutí,
  c) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  d) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatická, vodivá nebo izolační obuv),
  e) chemickými riziky,
  f) vibračními riziky,
  g) biologickými činiteli.
 2. Snímatelné chrániče nártu proti mechanickým rizikům.
 3. Chrániče kolen proti mechanickým rizikům.
 4. Kamaše proti mechanickým, tepelným a chemickým rizikům a biologickým činitelům.
 5. Doplňky (např. hroty, nesmeky, mačky).

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu nohou nebo jejich částí

 • práce na hrubé stavbě a silniční práce
 • práce na staveništích
 • práce na střechách
 • práce s betonovými a prefabrikovanými dílci
 • pokládka bloků, dlaždic a dlažebních kostek na podlahu
 • přestavby a údržbářské práce
 • montáž a demontáž bednění
 • montáž a instalace lešení
 • bourací práce (na stavbě)
 • práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích vodních staveb, zařízeních vysokých pecí, oceláren a válcoven, ve velkých nádržích, velkých potrubích, kotelnách, elektrárnách, na jeřábech
 • stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů
 • svařování a kování
 • slévání
 • práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
 • výroba a zpracování plochého a dutého skla
 • vyzdívání pecí v keramickém průmyslu
 • práce s formami v keramickém průmyslu
 • práce v kamenolomech a povrchových dolech, na uhelných skrývkách
 • dobývání a zpracování nerostů
 • trhací práce
 • manipulace s výbušninami
 • lesní práce
 • práce venku v extrémně chladných podmínkách
 • práce u porážecí a bourací linky na jatkách
 • běžné řezání ručním nožem při výrobě a na jatkách
 • manipulace s mraženými bloky masa a s konzervovanými potravinami
 • práce v chladicích prostorách
 • práce s kryogenními kapalinami
 • práce pod napětím nebo v blízkosti živých částí pod napětím
 • práce na elektrickém zařízení
 • manipulace s plasty a gumou
 • nalévání, sypání nebo nakládání do kontejneru
 • posunování železničních vagónů
 • manipulace s nákladem
 • doprava a skladování
 • práce ve skladech
 • práce v blízkosti vysoce nabitých prvků, např. dopravníkových pásů
 • práce s rozprašovači kapalin
 • práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
 • práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu
 • práce v prostředí s výskytem biologického činitele

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu před uklouznutím

 • práce na kluzkém povrchu
 • práce ve vlhkém prostředí
Příklady symbolů OOPP pro ochranu nohou: obuv bota

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 • ochranná zástěra, kamaše
 • kalhoty odolné proti propíchnutí nebo proříznutí
 • ochranná zástěra /plášť/vesta/ sukně se stínícími vlastnostmi

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu dané části lidského těla

 • běžné řezání ručním nožem při výrobě a na jatkách
 • lesní práce
 • svařování a kování
 • slévání
 • obsluha rentgenů
 • práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
 • práce s radioaktivní látkou
Příklady symbolů OOPP pro ochranu trupu a břicha: zastera ochranny-odev

Příklady ochrany

Ochranné krémy*) chránící před
a) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
b) ionizujícím zářením,
c) chemickými látkami,
d) biologickými činiteli,
e) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad).

*) Na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Na základě hodnocení rizik lze v zájmu ochrany pokožky zaměstnanců před souvisejícími riziky používat ochranné krémy spolu s dalšími osobními ochrannými prostředky.

Příklady prací a činností, které vyžadují ochranu pokožky

 • páce venku
 • svařování elektrickým obloukem
 • práce v blízkosti germicidní lampy
 • práce v blízkosti xenonové lampy

Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní poloho vání a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.
 2. Ochranné oděvy, včetně ochrany celého těla (tj. obleky a kombinézy) a části těla (tj. kamaše, kalhoty, bundy, vesty, zástěry, chrániče kolen, kapuce, kukly), chránící před
  a) mechanickými riziky,
  b) tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad),
  c) chemickými látkami,
  d) biologickými činiteli,
  e) ionizujícím zářením a radioaktivním znečištěním,
  f) neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování),
  g) úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační ochranné oděvy),
  h) zachycením a uskřípnutím.
 3. Záchranné vesty pro zamezení utonutí a plovací pomůcky.
 4. Osobní ochranné prostředky pro vizuální signalizaci uživatelovy přítomnosti.

Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro ochranu celého těla nebo části těla

Celé tělo nebo jeho části
 • práce na lešeních
 • montáž prefabrikovaných dílců
 • práce na stožárech
 • práce na střechách
 • práce na svislém nebo nakloněném povrchu
 • práce v kabinách výškových jeřábů
 • práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladech
 • práce na vysoko položených místech vrtných věží
 • práce v šachtách a stokách
 • zamotání nebo zachycení do části stroje
 • zachycení oděvu do části stroje
 • odvlečení
 • práce ve vysokých teplotách, v sálavém teplu nebo ohni
 • práce venku v chladném počasí
 • práce v chladicích prostorách
 • práce pod napětím nebo v blízkosti živých částí pod napětím
 • práce na elektrickém zařízení
 • manipulace s plasty a gumou
 • nalévání, sypání nebo nakládání do kontejneru
 • práce v blízkosti vysoce nabitých prvků, např. dopravníkových pásů
 • manipulace s výbušninami
 • práce venku
 • svařování elektrickým obloukem
 • práce v blízkosti germicidní lampy
 • práce v blízkosti xenonové lampy
 • obsluha rentgenů
 • práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
 • práce s radioaktivní látkou
 • bourací práce
 • práce v prostředí s výskytem azbestu
 • používání materiálů tvořených nanočásticemi/obsahujících nanočástice
 • kominické práce
 • příprava přípravků na ochranu rostlin
 • povrchová úprava
 • čištění povrchů
 • práce s rozprašovači kapalin
 • práce s kyselými a zásaditými roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky
 • práce ve fermentačních/ destilačních místnostech
 • práce uvnitř cisteren a vyhnívacích nádrží
 • práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
 • práce v prostředí s výskytem biologického činitele
 • práce zahrnující kontakt s lidským tělem nebo kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu, vč. prací např. s rizikem kousnutí nebo bodnutí
 • práce na vodě nebo v její blízkosti
 • práce na moři
 • práce v letadle
 • práce pozemního personálu na letišti
 • práce v blízkosti pohybu vozidel
 • asfaltérské práce a značení silnic
 • práce na železnici
 • řízení dopravních prostředků

Příklady symbolů OOPP pro ochranu těla nebo částí těla: vystroj-k-upoutani ochranny-odev reflexni-vesta

Trup a břicho
 • běžné řezání ručním nožem při výrobě a na jatkách
 • lesní práce
 • svařování a kování
 • slévání
 • obsluha rentgenů
 • práce v oblasti lékařské radiodiagnostiky
 • práce s radioaktivní látkou

Příklady symbolů OOPP pro ochranu trupu a břicha: zastera ochranny-odev

Pokožka
 • práce venku
 • svařování elektrickým obloukem
 • práce v blízkosti germicidní lampy
 • práce v blízkosti xenonové lampy

Zdroje informací

Elektronické publikace, tiskoviny a jiné online dostupné dokumenty

Odkazy na užitečné stránky nebo jejich části

Významné české instituce (práce, bezpečnost práce, ochrana veřejného zdraví, ochrana zdraví při práci)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

https://www.mpsv.cz

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. V případě zjištění nedostatků je úřad oprávněn vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Zaměřuje se na prevenci negativních jevů (pracovní úrazy, nemoci z povolání apod.) a usiluje o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

http://www.suip.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

https://www.cmkos.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZCR)

Ústřední orgán státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

https://www.mzcr.cz

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotnické zařízení oprávněné zpracovávat údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. Veřejnosti poskytuje mj. cenné informace o vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví a také rady, jak vlivu škodlivých faktorů pracovního prostředí předcházet.

http://www.szu.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP)

Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

https://vubp.cz

Skupiny oborů vzdělání

Ekologie a ochrana životního prostředí
Informatické obory
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Strojírenství a strojírenská výroba
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Technická chemie a chemie silikátů
Potravinářství a potravinářská chemie
Textilní výroba a oděvnictví
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Doprava a spoje
Speciální a interdisciplinární obory
Zemědělství a lesnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Zdravotnictví
Filozofie, teologie
Ekonomika a administrativa
Podnikání v oborech, odvětví
Gastronomie, hotelnictví a turismus

Obchod
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Osobní a provozní služby
Publicistika, knihovnictví a informatika
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Obecně odborná příprava
Obecná příprava
Umění a užité umění
Teorie vojenského umění