Pracovní rizika

Jak už napověděl Minislovník BOZP (viz úvodní stránku tohoto webu), chápeme riziko jako možný zdroj zranění nebo poškození zdraví, jehož zdrojem mohou být budovy, konstrukce, povrchy, materiál, břemena, výrobky, strojní součásti, ruční, elektrické, pneumatické a další nástroje, ruční nářadí, pozemní/dopravní vozidla, ostatní dopravní technika, ale i jiné zdroje. Rizika jsou všude kolem nás, setkáváme se s nimi v běžném i pracovním životě. Obvykle si ani nepřipouštíme, že jsou všudypřítomná a takřka každou vteřinou nás mohou ohrozit. Při výkonu práce na ně ale myslet musíme. Rozhodně je to jednou z povinností zaměstnavatele. Ten musí ze zákona zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce jeho zaměstnanců. Rizika na svých pracovištích proto musí vyhledávat a vyhodnocovat, a přijímat opatření, jak je odstranit nebo jejich působení omezit. Všichni ostatní, kdo vykonávají práci jako závislou činnost (v pracovněprávním poměru, na živnostenský list), by o nich měli vědět, a hlavně se chovat a pracovat tak, aby při práci nedocházelo ke zraněním, jiné újmě na zdraví, ztrátám na životech nebo ke škodě na majetku.

Při každé pracovní činnosti, na každém pracovním místě a pracovišti se můžeme setkat s jinými riziky. Výraz "riziko" (viz též dále a na dalších místech tohoto webu) je používán pro pojmy "riziko práce" a "riziko pracovního prostředí".

Obvyklými riziky, s nimiž se mohou setkat pracovníci různých profesí v prostředí stavenišť, jsou:

 • riziko pádu z výšky nebo do volné hloubky - práce ve výškách, nad volnou hloubkou (práce na žebříku, na lešení, na jiné konstrukci či zařízení pro zvyšování místa práce, nad výkopy, nad vodou, ...),
 • riziko pádu stavební konstrukce, padající materiál, uvolněný materiál,
 • riziko pádu předmětu, břemene, nářadí, uvolněného nebo přemisťovaného, používaného nebo opracovávaného materiálu,
 • riziko zavalení/zasypání pracovníka zeminou (zejm. ve výkopech) nebo stavebním materiálem, částí stavby, zřícením lešení,
 • riziko zavalení pracovníka strojem nebo dopravním prostředkem,
 • riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu na rovině (nerovný terén, nepořádek) nebo při chůzi do a ze schodů,
 • riziko poškození sluchu - zvýšený nebo trvalý hluk,
 • riziko poškození zdraví (svalověkosterního aparátu) z vibrací pocházejících od vibrujících strojů, nástrojů a nářadí,
 • riziko přetížení organismu a poškození zdraví (svalověkosterního aparátu) při dlouhodobé monotónní práci ve vnucené poloze, při nesprávné ruční manipulaci s břemeny - neergonomické zvedání břemen, přílišná hmotnost břemene,
 • riziko přehřátí, prochlazení nebo podchlazení organizmu,
 • riziko vystavení pracovníka prachu (vdechování, nečistota),
 • riziko zásahu el. proudem - stroje a nářadí na el. pohon, elektrická vedení/vodiče,
 • riziko zásahu výbojem blesku.

Dělníky ve stavebnictví dále ohrožuje riziko poškození zdraví při používání chemických látek (stavební materiály, tmely, pojiva a směsi, stavební odpad, vlákna, plyny, páry, aerosoly, nátěry, přírodní radon), riziko poškození zdraví v prostředí s výskytem biologických činitelů (zejm. při rekonstrukci budov: plísně a kvasinky vnikající při rozkladu stavebních materiálů, uhynulí hlodavci nebo ptáci včetně jejich trusu), nebo riziko poškození zdraví v důsledku vystavení pracovníka ionizujícímu a neionizujícímu záření, a další rizika. Při demoličních pracích a likvidaci staveb jsou pro pracovníky, kteří tyto práce provádějí, rizikem stavební materiály obsahující azbest (nebezpečné odpady).

Ve stavebnictví působí široká škála pracovníků různých profesí, např. elektrikáři, svářeči, instalatéři, pokrývači, klempíři, jeřábníci apod. a na samotných stavbách se pohybuje celá řada pracovníků dalších oborů. Pro jejich pracovní činnost je řada rizik společná (ta základní jsou popsána), kromě toho se k ní váží i specifická rizika. Bližší představu o rizicích pro vybrané profese nebo činnosti prováděné ve stavebnictví podávají tyto existující karty BOZP:

 • Karta BOZP pro profesi: Zedník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 11, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Stavební dělník. Bezpečnost a hygiena práce, 2015, č. 4, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Lešenář-montážník. Bezpečnost a hygiena práce, 2018, č. 5, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Jeřábník. Bezpečnost a hygiena práce, 2023, č. 1, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Truhlář (a obdobně stavební truhlář). Bezpečnost a hygiena práce, 2015, č. 5, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Pokrývač. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 3, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Kameník. Bezpečnost a hygiena práce, 2019, č. 10, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Dlaždič - asfaltér. Bezpečnost a hygiena práce, 2022, č. 7-8, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Malíř-lakýrník-natěrač. Bezpečnost a hygiena práce, 2020, č. 9, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář. Bezpečnost a hygiena práce, 2018, č. 2, s. 15-18,
 • Karta BOZP pro profesi: Montér elektroinstalací a elektrotechnických zařízení. Bezpečnost a hygiena práce, 2021, č. 3, s. 15-18.

Stavební dělník - online hodnocení rizik na pracovišti krok za krokem
Volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik, jimž jsou vystaveni stavební dělníci a pracovníci dalších profesí (EU-OSHA)

ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL, ALE AŽ SPADNE, BUDE HO TO BOLET A JISTĚ I MRZET. Jak moc, se dozvíte v oddílu Pracovní úrazy.

Aby se úraz nestal nebo nedošlo k jiné újmě na zdraví, je třeba  se s riziky poprat a při práci se aktivně chránit. Jak a čím, zjistíte v oddílu Ochrana před riziky.