Ochrana před riziky

Ochranu před riziky představují technická, technologická a jiná opatření na straně zaměstnavatele. Jedná se např. o úpravu pracovních podmínek, úpravu doby výkonu práce, režim bezpečnostních přestávek, zřízení kontrolovaných pásem, využívání prostředků kolektivní ochrany před riziky, poskytování prostředků kolektivní ochrany před riziky vč. mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (osobní ochranné pracovní prostředky, zkráceně OOPP) nebo poskytování ochranných nápojů, používání bezpečnostního značení atd. Řada takových opatření vyplývá z příslušných právních předpisů.
V prostředí stavenišť je přijímání nejrůznějších opatření na ochranu zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi před působením rizik jednou z více povinností zhotovitele stavby (v rámci zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při vlastním provádění stavebních prací). Jakákoliv subdodavatelská firma i jednotlivec (vč. OSVČ) musejí být před započetím práce seznámeni s riziky, která se vyskytují na stavbě, a dále s riziky, které může působit jejich činnost. Na základě písemné dohody zúčastněných pak zhotovitel stavby koordinuje společně se stavební činností provádění opatření k zajištění BOZP. Vedle vzájemné informovanosti všech zúčastněných o rizicích a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, je nutné při zajišťování BOZP na staveništi aktivně spolupracovat.

Přednostně se k ochraně zaměstnanců a dalších pracovníků před riziky při práci uplatňují prostředky kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany. Kolektivní ochranou se rozumí prostředky zejména technického, technologického nebo organizačního charakteru, zajišťující bezpečné pracovní podmínky více zaměstnancům společně. Kolektivní ochrana poskytuje účinnější ochranu než zajištění osobní ochrany, chrání všechny pracovníky a umožňuje jim volný pohyb. Příklady kolektivní ochrany pro prostředí staveb a stavenišť:

 • zábrany, zástěny, plenty, ochranné stěny aj. chránící před pevnými částicemi (prachem),
 • systémy pro odsávání částic (ochrana před prachem, aerosoly a parami),
 • ochranná zábradlí, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže, kryty, poklopy, záchytná lešení, záchytné sítě, event. další zábrany zamezující pádu z výšky a do volné hloubky,
 • zábrany proti vstupu osob nebo nepovolaných osob (ohrazení, oplocení aj.).

V případě, že není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, mají zaměstnanci a další pracovníci použít osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální ochraně osob, aby je chránil před konkrétním rizikem, a jehož použití zabraňuje nebo snižuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) práce a pracovního prostředí.

V prostředí staveb a stavenišť jsou nejčastěji používanými tyto prostředky osobní ochrany před riziky:

ZEDNÍK

Hlava

riziko pádu předmětu, břemene, nářadí, uvolněného nebo přemisťovaného, používaného nebo opracovávaného materiálu; riziko pádu stavební konstrukce, padající materiál, uvolněný materiál; další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany
 • průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • oděvní doplňky pro zateplení hlavy a obličejových dutin s použitím v kombinaci s ochrannou přilbou (kukly, čelenky, čepice pod ochrannou přilbu),
 • zateplená ochranná přilba
Sluch

riziko poškození sluchu hlukem:

 • zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky
 • mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám
Obličej/oči

riziko zasažení očí úlomky, střepinami, sypkým stavebním materiálem, chemickými látkami apod., riziko vystavení prachu, další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • ochranné brýle
 • ochranný obličejový štít
Dýchací orgány

riziko vdechování prachu; riziko poškození zdraví při práci s materiály obsahujícími azbest, při používání chemických látek:

 • filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí
Ruce/paže

další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti prořezu
 • rukavice na ochranu před vibracemi
 • rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli
 • rukavice na ochranu před nízkými teplotami
 • ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí
Nohy

riziko propíchnutí, proražení, proříznutí; riziko pádu předmětu, břemene, nářadí, uvolněného nebo přemisťovaného, používaného nebo opracovávaného materiálu:

 • obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou

riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu na rovině nebo při chůzi do a ze schodů:

 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační
 • obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí (riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu)

další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • chrániče kolen
Trup/břicho

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu

riziko přetížení organismu a poškození zdraví (svalověkosterního aparátu) při dlouhodobé monotónní práci ve vnucené poloze, při nesprávné ruční manipulaci s břemeny - neergonomické zvedání břemen, přílišná hmotnost břemene:

 • bederní pásy, protektory, exoskeletony
Celé tělo

riziko pádu z výšky nebo do volné hloubky - práce ve výškách, nad volnou hloubkou:

Prostředky pro prevenci pádu

 • zachycovací postroje, spojovací prostředky, spojky, kotvící zařízení
 • prostředky pro zachycení nebo tlumení kinetické energii při pádu
 • pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
 • prostředky pro polohování těla

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • oděvy proti chladu

riziko přehřátí organizmu:

 • čepice, kapuce aj., ochranné oděvy vč. chladicích oděvů

další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)
 • oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů

 

STAVEBNÍ DĚLNÍK

Hlava

další rizika při provádění stavebních prací, zejména práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, montážní a instalační práce, stavění lešení a demoliční práce:

 • ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • oděvní doplňky pro zateplení hlavy a obličejových dutin (kukly, čelenky, čepice pod ochrannou přilbu),
 • zateplená ochranná přilba
Sluch

riziko poškození sluchu hlukem:

 • zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky
 • mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám
Obličej/oči

riziko zasažení očí úlomky, střepinami, sypkým stavebním materiálem, chemickými látkami apod., riziko vystavení prachu, další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • ochranné brýle
 • ochranný obličejový štít

riziko vystavení ionizujícímu a neionizujícímu záření:

 • ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření
 • svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby)
Dýchací orgány

riziko vdechování prachu; riziko poškození zdraví při práci s materiály obsahujícími azbest, při používání chemických látek:

 • filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí
Ruce/paže

další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti prořezu
 • rukavice na ochranu před vibracemi
 • rukavice na ochranu před nízkými teplotami
 • ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí
Nohy

riziko propíchnutí, proražení, proříznutí; riziko pádu předmětu, břemene, nářadí, uvolněného nebo přemisťovaného, používaného nebo opracovávaného materiálu:

 • obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou

riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu na rovině nebo při chůzi do a ze schodů:

 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační
 • obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí (riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu)
Trup/břicho

další rizika při provádění stavebních prací:

 • ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti prořezu

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu
Celé tělo

riziko pádu z výšky nebo do volné hloubky - práce ve výškách, nad volnou hloubkou:

Prostředky pro prevenci pádu

 • zachycovací postroje, spojovací prostředky, spojky, kotvící zařízení
 • prostředky pro zachycení nebo tlumení kinetické energii při pádu
 • pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
 • prostředky pro polohování těla

další rizika při provádění zednických a jiných stavebních prací:

 • ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)
 • oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.)
 • oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů

riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu:

 • oděvy proti chladu
 • oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)
 • ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu

riziko přehřátí organizmu:

 • čepice, kapuce aj., ochranné oděvy vč. chladicích oděvů

riziko přetížení organismu a poškození zdraví (svalověkosterního aparátu) při dlouhodobé monotónní práci ve vnucené poloze, při nesprávné ruční manipulaci s břemeny - neergonomické zvedání břemen, přílišná hmotnost břemene:

 • bederní pásy, protektory, exoskeletony

Bezpečné postupy při provádění zednických a některých dalších stavebních prací (provádění rizikových činností):

Zednické práce

 1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.
 2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla.
 3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách.
 4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.
 5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.
 6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.
 7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.
 8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.
 9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

Zasažení odletujícím materiálem, který vzniká při bourání částí zdiva, sekání apod. – ohrožení očí a obličeje. Působení prašnosti, rozlet prachových částí, usazování prachu, poškození dýchacích cest (zejména při sekání zdiva).

Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout se se zaměstnancem provádějícím činnost nebo vedoucím práce bezpečné místo práce. Dodržovat pokyny.

Montážní práce

 1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.
 3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.
 4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.
 5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.
 6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže.
 7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje.
 8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem.
 9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců.
 10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.
 11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění.
 12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.
 13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu.
 14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.
 15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru.
 16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

Bourací práce

 1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.
 2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.
 3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26 (viz níže), smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.
 4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.
 5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 (viz výše) odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
 6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.
 7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.
 8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.
 9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.
 10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
 11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
 12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.
 13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.
 14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.
 15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
 16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.
 17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.
 18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce.
 19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.
 20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.
 21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.
 22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability.
 23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.
 24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.
 25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.
 26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

Bezpečné postupy při provádění rizikových činností dalších (zde neuvedených) stavebních prací viz přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zemní práce, výkopové práce, betonářské práce, železářské práce aj.