Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP - obecně

Pro účely zajištění BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení nebo pracovních prostředků. Zaměstnavatel je povinen mít vypracovanou veškerou dokumentaci BOZP, jak ji stanovuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále též ZP, a dále nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů.
Následující výčet dokumentace BOZP se týká většiny zaměstnavatelů. Vztahuje se také na OSVČ (fyzická i právnická osoba) se zaměstnanci.

Od OSVČ bez zaměstnanců se vyžaduje, aby měla odpovídající kvalifikaci, kvalitní školení a/nebo odbornou způsobilost pro příslušné (pro danou činnosti typické) pracovní činnosti, pro práci s technikou a materiály, odpovídajícím způsobem ovládala dané pracovní postupy a byla v dobrém zdravotním stavu. Také OSVČ (fyzická podnikající osoba) bez zaměstnanců by se měla starat o BOZP, měla by umět vyhledávat a hodnotit rizika své práce a pracovního prostředí, ve kterém ji vykonává, přijímat potřebná opatření k ochraně před riziky a vést o tom příslušnou dokumentaci. To se týká i opatření pro zdolávání mimořádných událostí. Dokumentace vedená OSVČ bez zaměstnanců  by měla být vztažena jak na osobu samotného živnostníka, tak na spolupracující osobu či osoby, s nimiž nemůže mít podle českého práva uzavřen pracovněprávní vztah (nezaměstnává je v souladu se zákoníkem práce), pokud jí takové osoby s výkonem samostatné výdělečné činnosti regulérně pomáhají.

Dokumentaci BOZP tvoří:

1. Dokumentace o/k vyhledávání a vyhodnocování rizik

Podle § 102 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

2. Dokumentace o provedeném školení BOZP

Školení BOZP upravuje ZP § 37 odst. 5. Podle něj musí být zaměstnanec při nástupu do práce seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Podle § 103 odst. 2 a 3 ZP musí zaměstnavatel zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Obsah, četnost školení a osobu školitele stanovuje zaměstnavatel. O provedeném školení vede dokumentaci.

3. Dokumentace týkající se kategorizace prací

Podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kategorizace prací je vodítkem pro vysílání zaměstnanců na pravidelné pracovnělékařské prohlídky (viz dále bod 4), dozorujícím orgánům bezpečnosti práce a ochrany veřejného zdraví ukazují jak moc je pracoviště zaměstnavatele potenciálně rizikové. Kategorizaci prací provádí zaměstnavatel spolu s orgány ochrany veřejného zdraví podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje vždy příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (místně příslušná krajská hygienická stanice). Samotná kategorizace prací je pak součástí dokumentace BOZP. Aktuálně se povinnost provádění kategorizace prací (a vedení potřebné dokumentace vztahuje na všechny zaměstnavatele a podnikatele, kteří zaměstnávají jiné osoby v pracovním poměru.

4. Dokumentace o provádění pracovnělékařských prohlídek

Zaměstnavatel vede dokumentaci o pracovnělékařských službách, tj. o lékařských preventivních prohlídkách, na které je povinen zaměstnance podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vysílat. Podle tohoto zákona uzavře zaměstnavatel písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb buď s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (z oboru všeobecné praktické lékařství, nebo z oboru pracovního lékařství). Četnost pracovnělékařských prohlídek upravuje § 11 a příloha č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. Pracovnělékařské prohlídky zjišťují a prokazují zdravotní způsobilost zaměstnance a jeho schopnosti vykonávat daný druh práce v příslušném pracovním prostředí.

5. Dokumentace o všech pracovních úrazech a nemocích z povolání

Podle § 105 ZP je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů (náležitosti jsou stanoveny v nař. vl. 201/2010 Sb., ve znění nař. vl. 170/2014 Sb.) evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance.
Podle odst. 6 § 105 ZP je zaměstnavatel povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání.

6. Dokumentace pro případ zdolávání mimořádných událostí

Podle § 102 odst. 6 ZP je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Dokumentaci tohoto typu zpravidla představuje vnitřní předpis zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostí a k zajišťování první pomoci na pracovišti (např. směrnice požární ochrany).

7. Dokumentace o provádění prověrek BOZP

Podle § 108 ZP je zaměstnavatel povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky odstraňovat. O prověrce BOZP vyhotovuje zápis.
Tento druh dokumentace OSVČ vést nemusí.

8. Dokumentace o/k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Podle § 104 odst. 5 ZP osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přiděluje zaměstnavatel zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Tento seznam představuje základ dokumentace o/k poskytování OOPP. Bližší podmínky poskytování OOPP uvádí nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

9. Provozní dokumentace

Podle § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. To je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci (návody od výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení), záznamy o kontrolách a revizích atd. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Pokud není k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

10. Ostatní dokumentace

Povinností v oblasti BOZP, které musí být písemně doloženy, je celá řada. Liší se podle odvětví, podle vybavení pracovišť - jsou-li na pracovišti stroje, vyhrazená technická zařízení, chemické látky apod.

Poznámka:
V odvětví stavebnictví se orgány dozoru nad BOZP a nad bezpečností technických zařízení zajímají o: dokumentaci k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), pracovní postupy zaměstnanců, místní řád skladu, prováděné kontroly regálů a žebříků a o dokumentaci k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí.

Dokumentace BOZP - stavby a staveniště

Pokud je právnická nebo fyzická osoba (zaměstnavatel nebo OSVČ) v roli zadavatele stavby nebo je splněna některá z následujících podmínek, musí si nechat vypracovat plán BOZP.

  • stavbu provádí 1 zhotovitel, přičemž práce na stavbě budou prováděny podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • stavbu provádí 1 zhotovitel a náklady na stavbu přesáhnou nejméně jeden z limitů uvedených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • stavbu provádějí 2 nebo více zhotovitelů, přičemž práce na stavbě budou prováděny podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • stavbu provádějí 2 nebo více zhotovitelů a náklady na stavbu přesáhnou nejméně jeden z limitů uvedených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Plán BOZP je v těchto případech také součástí dokumentace BOZP.

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP má vždy zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník). Vypracovává jej koordinátor BOZP na staveništi.

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) stačí jednoduchý záznam o stavbě.

Do stavebního deníku se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět: stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, a dále: osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 stavebního zákona, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.