Co je BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je soubor preventivních opatření (technických, organizačních, výchovných a dalších) s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo je snižovat na minimum. Ke jmenovaným opatřením mj. patří: provádění školení BOZP, zajišťování pracovnělékařských prohlídek, bezpečnostní značení, zajišťování kolektivní ochrany zaměstnanců, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na hodnocení rizik práce a pracovního prostředí aj.
Pro pojem "bezpečnost a ochrana zdraví při práci" používáme zkratku BOZP.

Povinností ZAMĚSTNAVATELE v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví spojená s výkonem práce. BOZP zajišťuje zaměstnavatel podle zákoníku práce (zejm. paragrafy 101, 102, 103, 104, 105, 107 a 108). Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje především na zaměstnance (osoby, které jsou s daným zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu). Požadavek na zajištění BOZP ze strany zaměstnavatele se dále vztahuje na osoby, které danému zaměstnavateli poskytují služby mimo pracovněprávní vztahy (fyzické podnikající osoby - OSVČ aneb živnostníci pracující bez zaměstnanců), a na všechny další fyzické osoby, které na základě smlouvy pracují na jeho pracovištích nebo se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích, např. zaměstnanci jiných/cizích zaměstnavatelů (zhotovitelů, dodavatelů, subdodavatelů), členové rodiny, kteří se podílejí na provozu rodinného závodu nebo zde vypomáhají a nejsou se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu, nebo návštěvníci.
Více k přístupu zaměstnavatele k BOZP v kapitole Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí.

Povinnosti ZAMĚSTNANCE ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zaměstnanec má podle zákoníku práce (§ 106) právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí (více viz Práva a povinnosti zaměstnanců a další praktické rady v jiné části tohoto webu).
Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
Více k přístupu zaměstnance k BOZP v kapitole Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí.

DALŠÍ FYZICKÉ OSOBY a BOZP
Zaměstnanci jiných (cizích) zaměstnavatelů
(zhotovitelů, dodavatelů, subdodavatelů) a OSVČ podstupují u zaměstnavatele, na jehož pracovišti/pracovištích budou pracovat nebo plnit společně pracovní úkoly, seznámení  s pracovištěm, pracovním prostředím a pracovními podmínkami, a dále s možnými pracovními riziky a rizikovými faktory, které zaměstnance ohrožují. Pro OSVČ/živnostníky bez zaměstnanců a pro členy rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu/firmy/farmy apod., dále platí, že jsou povinny dodržovat požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů, především podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vč. relevantních předpisů uvedených v § 23 tohoto zákona, a podle vybraných paragrafů zákoníku práce (§ 101 odst. 1, 2 a 5, §§ 102, 104 a 105 a §§ 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu). O přístupu OSVČ k BOZP se můžete dozvědět v kapitole Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí.
Další osoby mimo výčet výše, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích, jsou povinny seznámit se v nezbytně nutném jednoduchém všeobecném rozsahu s nebezpečími a riziky daného prostředí (bezpečnostní pokyny zaměstnavatele/majitele podniku, firmy, farmy, návštěvní řád, apod.) a řídit se jimi.
Více k otázce návštěv a dodavatelů jiné firmy na pracovišti zaměstnavatele.

Více o BOZP, jak ji zajistit a jak se aktivně podílet na jejím zajištění viz také úvodní stránku tohoto webu.