Desatero 6

6.

Práci, pro kterou nemáš odbornou způsobilost, oprávnění nebo jinou požadovanou kvalifikaci, nejsi pro ni zaškolen/a, nebo pro ni nejsi zdravotně způsobilý/způsobilá, máš právo odmítnout. Máš rovněž právo odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domníváš, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje Tvůj život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob.

Odmítnutí takové práce nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti.

V případě, že zaměstnavatel vzniklou situaci neřeší, můžeš se obrátit na odborovou organizaci nebo na zástupce pro oblast BOZP. Případně na místně příslušný oblastní inspektorát práce.

Desatero 5

5.

Při práci dodržuj stanovené technologické a pracovní postupy a používej určené pracovní prostředky, pomůcky, stroje, nástroje, nářadí a dopravní prostředky. V zájmu bezpečné obsluhy strojů a zařízení se seznam s návody pro jejich použití.

Pamatuj, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, a obsluhu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, můžeš vykonávat, jen jsi-li pro výkon těchto činností zdravotně a odborně způsobilý/způsobilá (máš požadovanou kvalifikaci, oprávnění apod.) a byl/a jsi za tím účelem řádně proškolen/a a zacvičen/a.

Pamatuj, že řadu činností smějí provádět a zařízení obsluhovat jen osoby starší 18 let.

Desatero 4

4.

Při práci dodržuj právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dbej pokynů nadřízených, dodržuj pracovní kázeň a dobře se soustřeď.

Desatero 3

3.

Nevykonávej žádný úkol bez náležitého proškolení (školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – BOZP)!

Při školení se máš dozvědět, jaká nebezpečí a jaká rizika jsou spojena s Tvojí prací. Máš-li dojem, že ses během školení nedozvěděl/a vše potřebné, neváhej a neostýchej se zeptat.

Desatero 2

2.

Vykonávej jen práci sjednanou v pracovní smlouvě a na místě výkonu práce (pracovišti, pracovním místě), které určí a v pracovní smlouvě uvede zaměstnavatel. Před podpisem pracovní smlouvy se s jejím zněním podrobně seznam, popřípadě si od zaměstnavatele nech vysvětlit jednotlivá ustanovení, která jsou v pracovní smlouvě uvedena. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen Tě seznámit s právy a povinnostmi, které z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními podmínkami, za nichž budeš práci vykonávat.

Desatero 1

1.

Před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu jsi za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci povinen/povinna podstoupit vstupní lékařskou prohlídku.Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis jinak a jde-li o práce zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do první kategorie.