Desatero 5

5.

Při práci dodržuj stanovené technologické a pracovní postupy a používej určené pracovní prostředky, pomůcky, stroje, nástroje, nářadí a dopravní prostředky. V zájmu bezpečné obsluhy strojů a zařízení se seznam s návody pro jejich použití.

Pamatuj, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, a obsluhu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, můžeš vykonávat, jen jsi-li pro výkon těchto činností zdravotně a odborně způsobilý/způsobilá (máš požadovanou kvalifikaci, oprávnění apod.) a byl/a jsi za tím účelem řádně proškolen/a a zacvičen/a.

Pamatuj, že řadu činností smějí provádět a zařízení obsluhovat jen osoby starší 18 let.