Desatero 6

6.

Práci, pro kterou nemáš odbornou způsobilost, oprávnění nebo jinou požadovanou kvalifikaci, nejsi pro ni zaškolen/a, nebo pro ni nejsi zdravotně způsobilý/způsobilá, máš právo odmítnout. Máš rovněž právo odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domníváš, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje Tvůj život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob.

Odmítnutí takové práce nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti.

V případě, že zaměstnavatel vzniklou situaci neřeší, můžeš se obrátit na odborovou organizaci nebo na zástupce pro oblast BOZP. Případně na místně příslušný oblastní inspektorát práce.