Ochrana před riziky

Ochranu před riziky (1, 2) představuje soubor technických, technologických a jiných opatření na straně zaměstnavatele. Jedná se např. o úpravu pracovních podmínek, úpravu doby výkonu práce, vhodnou volbu pracovních postupů, režim bezpečnostních přestávek, zřízení kontrolovaných pásem, využívání prostředků kolektivní ochrany před riziky, poskytování prostředků osobní ochrany před riziky (osobní ochranné pracovní prostředky, zkráceně OOPP) vč. mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, poskytování ochranných nápojů, používání bezpečnostního značení atd. Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat očkování, pokud je účelné. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci dezinfekční prostředky.
Opatření na ochranu pracovníků před riziky vyplývají z příslušných právních předpisů (viz též výčet vybraných právních předpisů na konci stránky). K opatřením na ochranu pracovníků před riziky v zemědělství náleží např. umístění vizuálních (obrazových) bezpečnostních značek a značení, které poskytují upozorňují na rizika možného poškození zdraví a poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob pracujících a pohybujících se na zemědělských pracovištích.

Přednostně se k ochraně zaměstnanců (a příp. i dalších osob) před riziky práce a pracovního prostředí uplatňují prostředky kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany. Kolektivní ochranou se rozumí prostředky zejména technického, technologického nebo organizačního charakteru, zajišťující bezpečné pracovní podmínky více zaměstnancům společně. Kolektivní ochrana poskytuje účinnější ochranu než zajištění osobní ochrany, chrání všechny pracovníky a umožňuje jim volný pohyb.

Příklady kolektivní ochrany pracovníků/zaměstnanců v odvětví zemědělství:
  • zábrany, zástěny, plenty, ochranné stěny aj., chránící před rozptylem a polétáním pevných částic (prachem),
  • systémy pro centrální nebo lokální odsávání škodlivin (prach, aerosoly a páry),
  • protihlukové zástěny nebo protihlukové systémy k pohlcování nebo snížení hluku,
  • zábrany nebo jiná ochranná zařízení proti riziku kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi stroje/technického zařízení,
  • ochranná zábradlí, záchytná lešení, záchytné sítě, ochranná nebo záchytná ohrazení, mříže, kryty, poklopy k zábraně pádu z výšky a do volné hloubky, event. další zábrany proti pádu z výšky a do volné hloubky,
  • dodržování pravidel bezpečnosti práce v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy nebo v jeho bezprostřední blízkosti, vč. prevence pohybu mechanizmů a osob při přibližování k ochranným pásmům
  • zábrany proti vstupu osob nebo nepovolaných osob (ohrazení, oplocení aj.), 
  • systémy pro centrální nebo lokální odvětrávání a ochlazování pracovišť (proti zátěži zaměstnanců teplem).

V zemědělství se kolektivní ochrana uplatňuje např. při expozici pracovníka prachu, chemickým a jiným nebezpečným látkám, při expozici pracovníka vysokým teplotám vzduchu v halách, k zabránění pádu pracovníka do sil, nádrží, jímek, z ramp apod., na pracovištích se zvýšenou hladinou hluku z pracujících strojů, dopravních prostředků, technologií, zařízení, mechanizmů, nářadí nebo hluku vydávanému chovanými zvířaty.

V případě, že není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky (prostředky kolektivní ochrany) nebo opatřeními na úseku organizace práce, je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální ochraně osob, aby je chránil před konkrétním rizikem. Jeho použití zabraňuje nebo snižuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) práce a pracovního prostředí.

Příklady osobní ochrany pracovníka/zaměstnance v odvětví zemědělství:

Ochrana před rizikem poškození sluchu (ochrana proti hluku)
Prostředky k ochraně sluchu/chrániče sluchu (mušlové nebo zátkové).

Ochrana před rizikem vdechováním nebezpečných plynů
Prostředky k ochraně dýchacích orgánů proti plynům (používají se výhradně izolační dýchací přístroje, které přivádějí k zaměstnanci u znečištěného zdroje do plic dýchatelný plyn!), zábrany pro zákaz přístupu nepovolaných osob k nádržím, jímkám, zásobníkům, cisternám, šachtám atd. anebo vstupu do nich.

Ochrana před rizikem vyplývající z vědomého a řízeného používání chemických látek (synteticky vyrobených pevných, práškových, kapalných nebo plynných látek a směsí/přípravků, vč. aerosolů*) - podráždění, poleptání nebo jiné poškození sliznic dýchacích orgánů, dýchacích samotných a dalších lidských orgánů, otravu, podráždění, popálení, poleptání nebo jiné poškození pokožky/kůže, podráždění nebo poleptání nebo jiné poškození oční sliznice, poškození metabolismu a krvetvorby nebo jiná poškození zdraví
a) Ochrana před aerosoly* - prostředky k ochranně dýchacích orgánů (ochranné prostředky dýchacích orgánů proti pevným a kapalným částicím, např.  filtrační** polomaska/respirátor, filtrační polomaska s ventily proti plynům nebo plynům a částicím, polomasky, čtvrtmasky a obličejové masky s vyměnitelnými filtry chránící 1) proti plynům (i parám) nebo 2) plynům a částicím (tj. pevnému nebo kapalnému aerosolu), izolační dýchací přístroje** (při expozici plynům, vyšším koncentracím či delším expozicím aerosolu nebo parám, při práci v uzavřených prostorách, nebo expozici některým velmi nebezpečným přípravkům), ochrana očí/zraku/obličeje (ochranné brýle, obličejový štít), ochrana rukou (ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím), ochrana celého těla (ochranné oděvy proti nebezpečným pevným chemikáliím, ochranné oděvy proti pevným částicím).
b) Ochrana před kapalinami - ochrana očí/zraku/obličeje (ochranné brýle, obličejový štít), ochrana rukou (ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím, dalším chemikáliím, průmyslovým olejům apod.), ochrana předloktí (ochranné rukávy proti nebezpečným chemikáliím, dalším chemikáliím, průmyslovým olejům apod., ochrana celého těla (ochranné oděvy proti nebezpečným kapalným chemikáliím nebo pesticidům), ochranná obuv (ochranná vysoká obuv proti chemikáliím - ochranné galoše).
c) Ochrana před plyny a parami - prostředky k ochranně dýchacích orgánů [ochranné prostředky dýchacích orgánů proti plynům, např. filtrační polomaska/respirátor, filtrační polomaska s ventily proti plynům nebo plynům a částicím, polomaska bez vdechovacích ventilů proti plynům nebo plynům a částicím, polomasky, čtvrtmasky a obličejové masky s vyměnitelnými filtry chránící 1) proti plynům (i parám) nebo 2) plynům a částicím (tj. pevnému nebo kapalnému aerosolu), izolační dýchací přístroje (při expozici plynům, vyšším koncentracím či delším expozicím aerosolu nebo parám, při práci v uzavřených prostorách, nebo expozici některým velmi nebezpečným přípravkům], ochrana očí/zraku/obličeje (ochranné brýle, obličejový štít), ochrana rukou (ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím), ochrana celého těla (ochranné oděvy proti nebezpečným plynným chemikáliím)

Spolu s osobními ochrannými prostředky jsou prostředkem ochrany ochranné krémy/masti chránící pokožku zaměstnance před chemickými látkami, příp. regenerační krémy a masti.

*/ Aerosoly jsou koloidní disperze tuhých nebo kapalných látek v plynech, kdy
- dým: zde jsou částečky pevné látky rozptýlené v plynu
- kouř: zde jsou kapičky kapaliny a částečky pevné látky rozptýlené v plynu
- mlha: zde jsou kapičky kapaliny rozptýlené v plynu.

**/ Filtrační polomasky, čtvrtmasky a obličejové masky čistí okolní ovzduší za použití filtrů, které odstraňují znečišťující látky přítomné ve vzduchu (částice, plyny a páry a nebo směs částic, plynů a par), zatímco izolační dýchací přístroje přivádějí k zaměstnanci u znečištěného zdroje do plic dýchatelný plyn!

Ochrana před biologickými riziky, např. před rizikem infekčního onemocnění nebo jiným rizikem poškození zdraví člověka viry, bakteriemi, plísněmi, kvasinkami aj. v ovzduší (rostlinná i živočišná výroba)
a) Ochrana před pevnými a kapalnými aerosoly* biologických činitelů - ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů (filtrační zařízení/filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě), ochrana očí/zraku a/nebo obličeje (ochranné brýle, ochranné masky, obličejové štít), ochrana rukou (ochranné rukavice proti mikroorganismům), ochrana celého těla, příp. částí těla (ochranné oděvy proti biologickým činitelům).
b) Ochrana před biologickými činiteli obsaženými v kapalinách - ochrana očí/zraku a/nebo obličeje (ochranné brýle, ochranné masky, obličejové štít), ochrana rukou (ochranné rukavice proti mikroorganismům), ochrana předloktí (ochranné rukávy proti mikroorganismům), ochrana celého těla, příp. částí těla (ochranné oděvy proti biologickým činitelům), ochrana nohou (ochranné galoše/galoše chránící před biologickými činiteli, ochranné kamaše/kamaše chránící před biologickými činiteli).
c) Ochrana před biologickými činiteli obsaženými v materiálech, osobách, zvířatech apod. - ochrana očí/zraku a/nebo obličeje (ochranné brýle, ochranné masky, obličejové štít), ochrana rukou (ochranné rukavice proti mikroorganismům), ochrana celého těla, příp. částí těla (ochranné oděvy proti biologickým činitelům).

Spolu s dalšími osobními ochrannými prostředky jsou prostředkem ochrany ochranné krémy/masti chránící pokožku zaměstnance před biologickými látkami, příp. regenerační krémy a masti.
K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění způsobeným biologickými činiteli poskytne zaměstnavatel zaměstnanci dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.

*/ Aerosoly jsou koloidní disperze tuhých nebo kapalných látek v plynech, kdy
- dým: zde jsou částečky pevné látky rozptýlené v plynu
- kouř: zde jsou kapičky kapaliny a částečky pevné látky rozptýlené v plynu
- mlha: zde jsou kapičky kapaliny rozptýlené v plynu.

Ochrana před mechanickými riziky, jimž je člověk vystaven při práci s chovanými zvířaty nebo při kontaktu s volně žijícími zvířaty, jako je kopnutí, naražení, potrkání, (při)šlápnutí, ušlapání, zavalení, kousnutí, bodnutí, štípnutí, uštknutí, klovnutí aj. 
a) Ochrana při práci s chovanými zvířaty - rukavice chránící před mechanickými riziky/ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, ochrana paží, ochrana trupu a dalších částí těla (ochranná zástěra, kalhoty odolné proti mechanickým rizikům vč. kousnutí, bodnutí, štípnutí, uštknutí, klovnutí), obuv odolná proti propíchnutí (a též proti kousnutí, bodnutí, štípnutí, uštknutí, klovnutí), obličejový štít.
b) Ochrana při (nezamýšleném/náhodném) kontaktu s volně žijícími nebo pobíhajícími zvířaty (hmyzem/členovci, ptáky, plazy, hlodavci a jinými savci) - rukavice chránící před mechanickými riziky/ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, ochrana paží, ochrana trupu a dalších částí těla (ochranná zástěra, bunda, kalhoty odolné proti mechanickým rizikům vč. kousnutí, bodnutí, štípnutí, uštknutí, klovnutí), obuv odolná proti propíchnutí (a též proti kousnutí, bodnutí, štípnutí, uštknutí, klovnutí)
V případě možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem (infekce přenosné ze zvířete na člověka, mikroorganizmy na tělech zvířat, kontakt s tělními tekutinami a tkáněmi zvířecího původu) viz též výše osobní ochrana před biologickými riziky.

Ochrana před rizikem vdechování prachu a pylu 
a) Ochrana před vdechováním prachu - ochranné prostředky dýchacích orgánů proti částicím (respirátor/filtrační polomaska).
b) Ochrana před vdechováním pylu - ochranné prostředky dýchacích orgánů proti částicím (respirátor/filtrační polomaska)
V případě manipulace s chemickými látkami v práškovém stavu (přípravky k tlumení chorob rostlin/k ochraně rostlin, k hubení plevelů a k ochraně skladových zásob, k hubení živočišných škůdců [prostředky k dezinsekci a deratizaci, k vyživování rostlin (minerální/umělá/průmyslová hnojiva)] viz též výše osobní ochrana při používání chemických látek. V případě manipulace s biologickým odpadem a jinými biologickými činiteli v podobě prachu s mikroorganismy rostlinného nebo živočišného původu (např. výtrusný prach, prachové částice z peří ptáků, další organický prach, suchý trus) viz též výše osobní ochrana před biologickými riziky.

Ochrana před rizikem další expozice/vystavení pracovníka prachu a pylu 
a) Ochrana před působením prachu na zaměstnance - prostředky k ochraně obličeje a očí/zraku (ochranné brýle, obličejový štít), ochranné oděvy proti pevným částicím, prostředky k ochraně hlavy (čepice, šátek, jiná pokrývka hlavy), ochranné oděvy, resp. oděvy chránící zaměstnance před znečištěním (bundy, kamaše, kalhoty aj.).
V případě manipulace s chemickými látkami v práškovém stavu [přípravky k tlumení chorob rostlin/k ochraně rostlin, k hubení plevelů a k ochraně skladových zásob, k hubení živočišných škůdců (prostředky k dezinsekci a deratizaci), k vyživování rostlin (minerální/umělá/průmyslová hnojiva]; viz též výše osobní ochrana při používání chemických látek. V případě manipulace s biologickým odpadem a jinými biologickými činiteli v podobě prachu (např. suchý trus) viz též výše osobní ochrana před biologickými riziky
b) Ochrana před působením pylu na zaměstnance - prostředky k ochraně obličeje a očí/zraku (ochranné/sluneční brýle).

Ochrana před rizikem uklouznutí, zakopnutí nebo pádu na rovině
OOPP pro ochranu nohou/chodidel (obuv odolná zejm. proti uklouznutí).

Ochrana před rizikem pádu z výšky a do volné hloubky
OOPP určené k zabránění pádům z výšky nebo k jejich zachycení pracovníka/výstroj k upoutání (např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování a zadržení), OOPP pro ochranu nohou/chodidel (obuv odolná proti uklouznutí).

Ochrana před rizikem poškození zdraví (svalověkosterního aparátu) vibracemi přenášenými na ruce 
Antivibrační a protinárazové rukavice.

Ochrana před mechanickými riziky spojenými s používáním strojů, technických zařízení, jako jsou píchnutí/propíchnutí, bodnutí, odnětí/uříznutí, uskřípnutí, přimáčknutí, zachycení, vtažení, naražení aj.
a) Stroje a zařízení s otáčivými/rotujícími částmi - ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi, které obecně stanovuje EN ISO 13688 a blíže specifikuje ČSN EN 510 (832772) a které minimalizují riziko jejich zamotání nebo vtažení pohyblivými částmi, když uživatel pracuje u nebezpečných pohyblivých strojů nebo zařízení nebo v jejich těsné blízkosti; při práci se stroji s pohyblivými částmi (stolní kotoučová pila a další stroje a nářadí s pohyblivými částmi) je zakázáno používat ochranné rukavice.
b) Ostatní stroje a zařízení - prostředky k ochraně hlavy (ochranná přilba, síťka na vlasy proti riziku zachycení, kapuce, kukly), ochrana očí a obličeje (ochranné brýle, obličejové štíty), ochrana rukou a předloktí (mechanické ochranné rukavice - s výjimkou práce s kotoučovými pilami a dalších strojů s pohyblivými částmi viz bod a/, ochrana paže), ochrana trupu/břicha, částí nohou a dalších částí těla (ochranné zástěry, bundy, kamaše, chrániče kolen, kalhoty odolné proti propíchnutí nebo proříznutí nebo jiným mechanickým rizikům), ochrana celého těla (obleky a kombinézy), ochrana nohou (obuv odolná proti propíchnutí/obuv s bezpečnostní nebo ochrannou špičkou/obuv s bezpečnostní tužinkou, obuv s ochranou nártu.

Ochrana před dalšími mechanickými riziky spojenými s používáním ručního nářadí a nástrojů, jako jsou odření, píchnutí/propíchnutí, uskřípnutí říznutí/pořezání, bodnutí/probodnutí, provrtání/perforace, seknutí, úder/náraz, zachycení aj.
a) Ruční nástroje s otáčivými/rotujícími částmi - ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi, které obecně stanovuje EN ISO 13688 a blíže specifikuje ČSN EN 510 (832772) a které minimalizují riziko jejich zamotání nebo vtažení pohyblivými částmi, když uživatel pracuje u nebezpečných pohyblivých strojů nebo zařízení nebo v jejich těsné blízkosti; při práci s nástroji a nářadím s pohyblivými částmi (ruční kotoučová pila, motorové pily a další nástroje a nářadí s pohyblivými částmi) je zakázáno používat ochranné rukavice.
b) Ostatní ruční nástroje a nářadí - prostředky k ochraně hlavy (ochranná přilba, síťka na vlasy proti riziku zachycení, kapuce, kukly), ochrana očí a obličeje (ochranné brýle, obličejové štíty), ochrana rukou a předloktí (mechanické ochranné rukavice - s výjimkou práce s kotoučovými pilami viz bod a/, ochrana paže), ochrana trupu/břicha, částí nohou a dalších částí těla (ochranné zástěry, bundy, kamaše, chrániče kolen, kalhoty odolné proti propíchnutí nebo proříznutí nebo jiným mechanickým rizikům), ochrana celého těla (obleky a kombinézy), ochrana nohou (obuv odolná proti propíchnutí/obuv s bezpečnostní nebo ochrannou špičkou/obuv s bezpečnostní tužinkou, obuv s ochranou nártu.

Ochrana před riziky, která s sebou nesou padající, odletující či poletující části nebo částice, jako jsou škrábnutí, říznutí, šlehnutí, úder, bodnutí/píchnutí/propíchnutí, zasažení očí (bodnutí, šlehnutí nebo jiné mechanické zasažení očí) aj. (zemědělské produkty, pevné krmivo, podestýlka, siláž/senáž, piliny, štěpka, stromy, keře a jiné vzrostlé nebo trnité rostliny nebo jejich části, kamení, štěrk, písek, srst zvířat, peří aj.)
Prostředky k ochraně hlavy (ochranná přilba, čepice), ochrana očí a obličeje (ochranné brýle, obličejové štíty), ochrana rukou a předloktí (mechanické ochranné rukavice, ochrana paže), ochrana trupu/břicha, částí nohou a dalších částí těla (ochranné zástěry, bundy, kamaše, chrániče kolen, kalhoty odolné proti propíchnutí nebo proříznutí nebo jiným mechanickým rizikům), ochrana celého těla (obleky a kombinézy), ochrana nohou (obuv odolná proti propíchnutí/obuv s bezpečnostní nebo ochrannou špičkou/obuv s bezpečnostní tužinkou, obuv s ochranou nártu.
V případě manipulace s chemickými látkami v podobě pevných částic [přípravky k tlumení chorob rostlin/k ochraně rostlin, k hubení plevelů a k ochraně skladových zásob, k hubení živočišných škůdců (prostředky k dezinsekci a deratizaci), k vyživování rostlin (minerální/umělá/průmyslová hnojiva] viz též výše osobní ochrana při používání chemických látek. V případě manipulace s biologickým odpadem a jinými biologickými činiteli v pevněném stavu (např. suchý trus) viz též výše osobní ochrana před biologickými riziky.

Ochrana před rizikem prochlazení nebo podchlazení organizmu nebo jednotlivých částí těla 
Ochranné krémy chránící před rizikem chladu (před tepelnými riziky) a níže uvedené, prostředky osobní ochrany.
a) Ochrana před působením chladu na zaměstnance - ochranné oděvy prosti chladu (teplá) čepice, kapuce nebo jiná pokrývka hlavy chránící proti chladu, prošívaný kabát, další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící proti chladu, pracovní/ochranné rukavice proti chladu včetně palčáků, obuv proti chladu.
b) Ochrana před působením mokra na zaměstnance - ochranné oděvy do deště, kapuce nebo jiná pokrývka hlavy chránící proti dešti nebo jiným srážkám, ochranné oděvy a další ochranné prostředky bránící prochladnutí pracovníka při jeho vystavení mokru (práce v dešti a při jiných srážkách, práce s vodou nebo ve vodě), např. oděvy a obuv odolné proti vodě: rukavice, holínky.

Ochrana před rizikem vystavení pracovníka slunečnímu (neionizujícímu) záření 
Ochranné krémy obsahující UV faktor chránící před slunečním zářením, regenerační krémy a masti a níže uvedené prostředky osobní ochrany.
OOPP proti přírodnímu ultrafialovému/slunečnímu záření - ochrana hlavy (čepice, šátek, jiná pokrývka hlavy), prostředky k ochraně obličeje a očí/zraku (ochranné/sluneční brýle), OOPP k ochraně těla a/nebo další ochraně pokožky - ochranné oděvy chránící před neionizujícím zářením tělo nebo jeho části (obleky a kombinézy, kalhoty, bundy aj.).

Ochrana před rizikem zásahu elektrickým proudem nebo poškození zdraví vlivem statické elektřiny
a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - ochrana hlavy (elektricky izolující přilby nebo jiné pokrývky hlavy chránící před úrazem elektrickým proudem), ochrana rukou a paží (izolační rukavice včetně palčáků a další prostředky chránící před úrazem elektrickým proudem), ochrana nohou (izolační obuv, izolační návleky nebo jiná obuv chránící před úrazem elektrickým proudem), ochrana těla (oděvy chránící před úrazem elektrickým proudem).
b) Ochrana při práci pod napětím - ochrana hlavy (elektricky izolující přilby nebo jiné pokrývky hlavy chránící při práci pod napětím, antistatické, vodivé nebo izolační ochranné prostředky: antistatické rukavice, antistatická/vodivá obuv, antistatické oděvy).
K opatřením k ochraně zaměstnanců v těchto případech patří mimo jiné dodržování pravidel bezpečnosti práce v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy nebo v jeho bezprostřední blízkosti, vč. prevence pohybu mechanizmů a osob při přibližování k ochranným pásmům.

***

Zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami (zátěž teplem, zátěž chladem) je zaměstnavatel povinen zaměstnancům též poskytovat ochranné nápoje k zajištění ochrany před rizikem prochlazení nebo podchlazení organizmu nebo jednotlivých částí těla nebo k zajištění ochrany před rizikem přehřátí organizmu (vnější i venkovní prostředí) a organizovat bezpečnostní přestávky.

Oděv i obuv osob pracujících v zemědělství podléhá vlivem prostředí a charakteru pracovní činnosti mimořádnému opotřebení a znečištění. Proto poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv a pracovní obuv proti opotřebení a znečištění (poskytují se nezávisle na oděvu a obuvi chránící zaměstnance před riziky). Zároveň je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům v zájmu předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.

Užitečné zdroje k ochraně zdraví pracovníka před riziky práce a pracovního prostředí, k přijetí potřebných opatření a k výběru prostředků ochrany:

Příklady nejčastěji používaných osobních ochranných prostředků před riziky práce v prostředí zemědělských pracovišť
Vybrané právní předpisy k ochraně zaměstnanců/pracovníků při práci v zemědělství

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů