Obecná pracovní rizika

Jak už napověděl Minislovník BOZP (viz úvodní stránku tohoto webu), chápeme riziko jako možný zdroj zranění nebo poškození zdraví, jehož zdrojem mohou být budovy, konstrukce, povrchy, materiál, břemena, výrobky, strojní součásti, ruční, elektrické, pneumatické a další nástroje, ruční nářadí, pozemní/dopravní vozidla, ostatní dopravní technika, ale i jiné zdroje. Rizika jsou všude kolem nás, setkáváme se s nimi v běžném i pracovním životě. Obvykle si ani nepřipouštíme, že jsou všudypřítomná a takřka každou vteřinou nás mohou ohrozit. Při výkonu práce ovšem na rizika myslet musíme. Rozhodně je to jednou z povinností zaměstnavatele - viz též oddíl Co je BOZP a kapitola Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí (záložka Mladý podnikatel/zaměstnavatel). Ten musí ze zákona zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce jeho zaměstnanců. Rizika na svých pracovištích proto musí vyhledávat a vyhodnocovat, a přijímat opatření, jak je odstranit nebo jejich působení omezit. Všichni ostatní, kdo vykonávají práci jako závislou činnost (v pracovněprávním poměru, na živnostenský list), by o nich měli vědět, a hlavně se chovat a pracovat tak, aby při práci nedocházelo ke zraněním, jiné újmě na zdraví, ztrátám na životech nebo ke škodě na majetku - viz též oddíl Co je BOZP a kapitola Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí (záložky Zaměstnanec a OSVČ).

Při každé pracovní činnosti, na každém pracovním místě a pracovišti se můžeme setkat s jinými riziky. Zkrácený výraz "riziko" (viz též dále a na dalších místech tohoto webu) je používán pro pojmy "riziko práce" a "riziko pracovního prostředí".

Zemědělství je odvětvím, kde pracovníky ohrožují velmi různorodá rizika a pracovní úrazy jsou zde poměrně časté - viz oddíl Pracovní úrazyObvyklými riziky práce a pracovního prostředí, s nimiž se mohou setkat pracovníci různých profesí napříč různými odvětvími, jsou tato tato tzv. obecná rizika (s přihlédnutím k odvětví zemědělství):

 • mechanická rizika spojená se stroji, technickými zařízeními/mechanizmy a zemědělskou technikou (obsluha/používání mechanizačních prostředků pro sklizeň pícnin a sklizňových strojů pro okopaniny a obiloviny, obsluha pásových dopravníků) - rizika poškození zdraví způsobená stroji, mechanizmy a zemědělskou technikou nebo pohybujícími se/rotujícími (a nezakrytými) částmi strojů, mechanizmů a zemědělské techniky: vtažení, sevření, navinutí, přimáčknutí, odnětí/uříznutí, sražení, naražení, přejetí, zavalení, rozdrcení aj.;
 • mechanická rizika spojená s používáním ručního nářadí a nástrojů vč. nářadí a nástrojů s pohybujícími se/rotujícími (a nezakrytými) částmi a zemědělského nářadí nebo jeho části/částí: vtažení, sevření, navinutí, přimáčknutí, odření, pořezání, uříznutí, bodnutí/probodnutí, provrtání/perforace, seknutí, úder/náraz, rozdrcení, aj.;
 • rizika spojená s motorovými a dalšími dopravními/přepravními vozidly a zemědělskou technikou (obsluha vozidel pro manipulaci s krmivem, podestýlkou, zvířaty, sklizní apod.) – kolize a další nehody způsobené traktory, kombajny a dalšími vozidly pro sklizeň pícnin a sklizňových strojů pro okopaniny a obiloviny, cisternami, vozidly pro přepravu zvířat, nákladními vozidly aj.: zachycení, naražení, přimáčknutí, sražení, přejetí, zavalení aj.;
 • rizika, která s sebou nesou padající nebo pohybující se předměty nebo jejich části, odletující části nebo částice, riziko pádu (nekontrolovaného pohybu) předmětu, břemene nebo přemisťovaného materiálu (zemědělské produkty, krmivo, siláž/senáž, piliny, štěpka, stromy, keře a jiné vzrostlé nebo trnité rostliny nebo jejich části, zemina, balíky slámy, trávy nebo sena/rotolony, pytle a jiné nádoby s hnojivy, dezinfekcí aj.): zasypání, zavalení nebo zasažení osoby nakládanými, přepravovanými/přemisťovanými nebo skladovanými zemědělskými produkty a vedlejšími produkty zemědělské výroby, břemeny a jinými předměty či materiálem nebo opracovávaným materiálem vč. přírodnin: úder/zasažení, škrábnutí, šlehnutí, bodnutí, zasypání, zavalení, přimáčknutí, zasažení očí (bodnutí, šlehnutí, zanesení nebo jiné mechanické poškození očí) aj.; zasažení těla, kůže a očí člověka chemickými látkami, pokud dojde při jejich přemisťování k poškození obalu nebo k vylití nebo vystříknutí látky v kapalné nebo plynné podobě viz oddíl Specifická pracovní rizika;
 • riziko poškození sluchu vlivem hluku, zejm. spojené s provozem a používáním velkých zemědělských strojů, traktorů, kombajnů, s používáním sekaček, křovinořezů, motorových pil, drtičů větví a štěpkovačů, hluk spojený s krmením vepřů, chovem drůbeže, kastrováním selat aj.; hluk v zemědělských provozech a venkovním prostředí dosahuje často hodnoty až 100 dB(A), přičemž přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci je 85 dB(A);
 • riziko pádu z výšky a do volné hloubky, které je příčinou pádů ze žebříku, z nakládacích a vykládacích ramp nebo z vyvýšených míst, kde chybí nebo jsou poškozené či jinak nefunkční záchytné prostředky kolektivní ochrany; pády při nastupování nebo vystupování/seskakování z motorového vozidla zejm. se stupadly ve výšce; v rostlinné výrobě též pády ze stromu (na vině pádů tohoto druhu může být nepozornost zaměstnance, nedodržení bezpečnostních předpisů, nevhodná nebo opotřebená obuv); pády do zásobníků a nádrží (obilná sila, jímky; k pádům tohoto druhu dochází zejm. vinou nepozornosti zaměstnanců, nedodržením bezpečnostních předpisů, špatnou informovaností o tomto riziku vč. bezpečnostního značení, chybějícími nebo poškozenými či jinak nefunkčními prostředky kolektivní ochrany);
 • riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu na rovině, které je příčinou pádů na venkovních i vnitřních komunikacích, které jsou mnohdy kluzké, nerovné, neprůchozí nebo obtížně průchozí, zatarasené, neuklizené, neosvětlené nebo špatně osvětlené, pádů v důsledku kluzkého, namrzlého, znečištěného, nerovného, strmého nebo jinak problematického terénu; příčinou pádu a poškození zdraví může být vedle špatného terénu též nevhodná nebo opotřebená obuv;
 • riziko zásahu elektrickým proudem nebo poškození zdraví vlivem statické elektřiny (zkrat elektrických zařízení/zařízení napájených el. proudem, dotyk - živé části elektrických zařízení/zařízení na el. pohon, např. elektrického nářadí, strojů a mechanizace na el. pohon - nekryté kabely, poškozené kryty); riziko zásahu el. proudem hrozí i u pohybu nebo práce osob nebo strojů a mechanismů v blízkosti elektrického vedení (el. výboj, dotyk);
 • rizika přetěžující organismus a zatěžující svalově kosterní soustavu člověka (ergonomická rizika, rizika muskuloskeletálních obtíží nebo onemocnění), jako jsou: nesprávná nebo dlouhodobá ruční manipulace s břemeny, nedodržování hmotnostních limitů pro ruční zvedání a přemisťování břemen; vnucené nebo podmíněné pracovní polohy/pozice, doba práce v nucené nebo podmíněné pracovní poloze/pozici, umístění a řešení pracovních ploch, dosahové vzdálenosti; neergonomické (antropometricky nevhodné) nebo designově poškozené ruční nářadí a nástroje aj.;
 • riziko přehřátí organizmu (zejm. úpal) vyvolané nadměrným působením horka/vysokou teplotou vzduchu ve venkovním i vnitřním pracovním prostředí, vč. zemědělských objektů a budov, absencí nebo nedostatečným přísunem ochranných nápojů za účelem ochrany pracovníka před účinky zátěže teplem, absencí možnosti ochlazování těla nebo částí těla pracovníka před účinky zátěže teplem vzduchem nebo vodou, nedodržováním bezpečnostních přestávek, zejm. ve stínu nebo v chladnějším prostředí;
 • riziko prochlazení nebo podchlazení organizmu nebo jednotlivých částí těla, jehož příčinou je nízká teplota vzduchu ve venkovním i vnitřním pracovním prostředí (je spojeno s prací v chladu/mrazu, v dešti/sněhu/mokru a potřebou poskytování ochranných nápojů za účelem ochrany pracovníka před účinky zátěže chladem, nedodržováním bezpečnostních přestávek a možností pobytu pracovníka v ohřívárně a poskytováním odpovídajících OOPP proti chladu);
 • rizika poškození zdraví odvíjející se od spěchu a pracovní doby: únava způsobená směnností, nedodržováním přestávek na oddych v zemědělsky exponovaných obdobích a potřebou neustálé zastižitelnosti (pracovník se nedokáže dostatečně soustředit, správně se rozhodovat a odpovídajícím/bezpečným způsobem se chovat či reagovat);
 • rizika poškození zdraví vyplývající z psychické zátěže, která přináší příliš mnoho úkolů (nahromadění úkolů), nedostatek času na zvládání úkolů, (zejm. v období setí, žní nebo ve dnech, kdy práce musí být dokončena co nejrychleji a práce je často vykonávána dlouho a bez přestávky), neustálá zastižitelnost, vysoká zodpovědnost, špatné instrukce od nadřízených, nulová nebo minimální potřebná komunikace, špatná atmosféra a vztahy na pracovišti, absence radosti z vykonávané práce, práce v uzavřených prostorech, práce o samotě, jiná duševní nepohoda; v odvětví zemědělství např. beznaděj nebo jiné duševní rozpoložení v souvislosti s nepříznivými klimatickými změnami a jejími dopady na živočišnou a rostlinnou výrobu (povodně/záplavy, období sucha aj.), duševní rozpoložení související s životem či úhynem zvířat (provozní nehody, infekce, kastrování, příprava k porážce).

S obecnými riziky vybraných zemědělských povolání a činností se lze detailněji seznámit např. v těchto existujících kartách BOZP:

Vedle obecných rizik, s nimž se lze setkat i mimo zemědělské prostředí, hrozí pracovníkům v odvětví zemědělství i další, zvláštní rizika. S těmi se můžete seznámit v oddílu Specifická pracovní rizika.

Aby se úraz nestal nebo nedošlo k jiné újmě na zdraví, je třeba  se s riziky poprat a při práci se aktivně chránit. Jak a čím, zjistíte v oddílu Ochrana před riziky.