Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

(VÚBP)

Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

https://vubp.cz/

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

(SZÚ)

Příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotnické zařízení oprávněné zpracovávat údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

Veřejnosti poskytuje mj. cenné informace o vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví a také rady, jak vlivu škodlivých faktorů pracovního prostředí předcházet.

http://www.szu.cz/

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

(MZCR) 

Ústřední orgán státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

https://www.mzcr.cz/

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů

(ČMKOS)

Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

https://www.cmkos.cz/

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce

(SÚIP)

Správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. V případě zjištění nedostatků je úřad oprávněn vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Zaměřuje se na prevenci negativních jevů (pracovní úrazy, nemoci z povolání apod.) a usiluje o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

http://www.suip.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

(MPSV)

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

https://www.mpsv.cz

Desatero 10

10.

Trvej na svých právech. Máš právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích při práci a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Dále máš právo a zároveň i povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Desatero 9

9.

Plň své povinnosti. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci máš, kromě povinností, které vyplývají z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, dbát podle svých možností nejen o svou vlastní bezpečnost a zdraví, ale také o bezpečnost a zdraví osob, kterých se Tvé jednání bezprostředně dotýká. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí Tvých kvalifikačních předpokladů.

Desatero 8

8.

Dodržuj zaměstnavatelem stanovené přestávky na oddech a jídlo a bezpečnostní přestávky, které jsou nařízeny pro činnosti, při nichž je člověk vystaven rizikovým faktorům, jako jsou například vibrace, hluk, zraková zátěž, činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, ruční přenášení břemen, řízení motorových vozidel apod.

Desatero 7

7.

Při ochraně před riziky a následnými úrazy a před možným poškozením zdraví dbej technických, technologických, organizačních a jiných opatření zaměstnavatele, a používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. Ochranná zařízení svévolně neměň a nevyřazuj z provozu.