Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

(SZÚ)

Příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotnické zařízení oprávněné zpracovávat údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

Veřejnosti poskytuje mj. cenné informace o vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví a také rady, jak vlivu škodlivých faktorů pracovního prostředí předcházet.

http://www.szu.cz/